Номхои эрони. Нигоххои мухталиф дар бораи забони Точики

Номхои эрони Rating: 7,1/10 1291 reviews

МАВЛОНО:ТУРКУ ТОЧИКУ АРАБ ГАР ОШИКАНД…

номхои эрони

Вохидхои фразеологи ба тафаккури одамон чунон сабт ёфтаанд, ки аз забони одами оми баъзан иборахоеро шунидан мумкин аст, ки бевосита ба мероси ачдоди ё худ мероси миллии халки, ки аз дахон ба дахон то имруз омадааст, бовар хосил мешавад. Дар чунин фразеологизмхо , ки одатан маъниро ба тарзи дурушт ифода мекунанд, характеристикаи манфи, тобишхои мухталифи истехзо, масхара, нафрат, тахкир, густохи ва амсоли инхо мавчуд аст. Аъзои ин Шўро, азбаски мавзўъи ҷамъомад дигар буд, оиди ин ишораи эшон чизе нагуфтанд. Бе ту сарой барбод, бе ту гулому банда. Онҳо Душанберо алакай ватан ва хонадони худ меҳисобанд. Ин фатворо метавон дар истифтооти эшон дар сайти расмияш дид.

Next

Поэма Фирдоуси как источник по изучению этногеографии, истории и культуры ираноязычных народов

номхои эрони

Большинства топонимов, встречаемых в « Шахнаме», как показало наше исследование можно с успехом локализовать и, этим доказано правдивость и точность приведенных Фирдоуси сведений. Чиниён Фарғонаи қадимро Даванд ном бурдаанд, кӣ он аз куҷо гирифта шудааст? Нанги хамзабонй, ки Худоро сипос, хар бор пас аз харике дубора самандарвор аз зери хокистар сар баланд мекунад. Чи ин кадар дод мезани мисли фанатик! Ёздах забон дар ин кишвар дар холоти мухталифи инкироз карор доранд, аммо хеч як дар холати бухронй ё мансухшуда нест. Агар карор аст русситезй авч бигирад, пас дар тагйири маънои точик дар Русия боз хам мачбурем худамонро гунахкор бидонем. Зодрузи нахустпаёмбари яктопарастиро ба хамаи дустдоронаш шодбош мегуям.

Next

Поэма Фирдоуси как источник по изучению этногеографии, истории и культуры ираноязычных народов

номхои эрони

Фразеологизмхои халкии гуфтугуи кисми калони фразеологияи гуфтугуиро ташкил намуда, бо вучуди пуробурангии хоси худ то андозае носуфта мебошанд. Олимони мо пас ба кадом кор овораанд? Бад-ин гуна, армугони наврузии Рахмон ба мардуми кишвари ситамдидааш ситами бештар буду дигар хеч. Дар нусхаи омиёнаи достон бошад фарорафта аз асомии чугрофи номи ашхос хам тазаккур меёбад то он мавкеъ, ки исми махбуби шахси бемор таъкид мешавад ва у бо шунидани ин ном ба худ меояд ва мардумон дармеёбанд, ки мавсуф гирифтори ишки хамин нафар аст. Мусулмонони вокей дар кишвар дарсади хеле камро ташкил мекунанд ва як бахши умдаи ахолй хануз тахти таьсири инертии идеолужики шуравист. Чунонки гуфта омад, ин зарбулмасал миёни точикон маъруфияти зиёд дорад ва аммо нуктаи чолиб он аст, ки донишманди эрони Мухаммадали хакикати Симнони дар китоби «Зарбулмасалхои манзуми форси» асли зухури онро аз Маснави донистааст.


Next

Номномаи порсӣ

номхои эрони

Хафакони сиёсй ва мамнуъиятхои мазхабй дар кишвари хамсоя хамчунон бедод мекунад ва тоза шиддат хам гирифтааст. Мусики гуш накуни накун ва дигаронро фанат хам накун. Бародар Карим, Дари ин кошона ба руи хама боз аст ва агар дусте матлаберо дар ихтиёри хонандагон гузоштааст, айнан мисли ин аст, ки худат фикру назаратро навиштаӣ. Вот некоторые ответы, которые они обнаружили. Иттифоқи Йуҷиҳои Кабир аз чанд қабила иборат буд ва он қабилаҳо чи ном доштанд? Онбартар «English» су-су мезанад, ки вожаи мавриди назари такрибан хамаи афроди берун аз хитаи нуфузи Русия аст. Ба он тарике, ки ниёзи имонию исломии моро конеъ кунад. Ҳангоме ки хобид, пашшае музоҳими ӯ мешуд, ва хирс ҳам, ки вафодор буд, мехост бо дастонаш пашшаро дур кунад, вақте дид намешавад, санги бузургеро бардошт ва он замон ки пашша бар рӯйи соҳибаш нишаст, сангро бар рӯйи он мард партоб кард, то пашшаро бикушад; пашша, ки намурд, вале ба ҷои ӯ соҳибаш аз зарбати санг кушта шуд.

Next

سمرقند: my dissertation subject

номхои эрони

Дар ин миён чахор тан аз занхо шикоят кардаанд, ки мавриди тачовуз ба номус тавассути корфармоёни арабашон карор гирифтаанд. Ба ростй, хамон гуна ки мегуяд, нишасти вазирони хоричаи се кишвари порсизабон дар Душанбе як чамъи гарибест: Эрони омрикоситез, Афгонистони омрикозада ва Точикистони билотаклиф. Қандин т-м бо қанд омехта, ширин. Барои инки сухан дароз нагардад,аз ёд кардани онхо худдори мекунем. Вуруди 2000 муздури точик ба хоки он кишвар огози хатки номуси миллати точик дар он сарзамин аст. Это все и называется у них работой с человеком.

Next

ЯК ДАРВЕШ / A DERVISH: March 2008

номхои эрони

Необходимы лишь условия для работы, игры. Ба Арабистони Саъудй, бузургтарин кишвари нимчазираи араб, махди ислому чойгохи мукаддастарин шахрхои ин ойин, ба сарзамини харамайни-ш-шарифайн, ба бузургтарин кишвари содиркунандаи нафти чахон ва аз наздиктарин муттахидони Иёлоти Муттахидаи Омрико хуш омадед. Достон т-м қисса, афсона, саргузашт, овоза. Ин мухити чугрофи ва он ошнои бо мачмуи суннатхои ин кавм наметавонист, барои Мавлонои шоир ва ориф бетаъсир монад. Одним словом, эти шахи со своим народом преодолевали трудные этапы исторического развития. Аз ин ру, мухимтарин нукоти бахс ичрои тархи Сангтуда-2 ва халли мушкилоти чории набуди барк дар Точикистон буд.

Next

Таърих чиро меомӯзад?

номхои эрони

Шохиди вокеахои сиёсии солхои 60-уми, асри X1X Н. Дафъаи аввал хамдигарро нашинохтем, вале рўзи дигар дар маросими ёдбуд яке аз шарикдарсонам аз дур ўро ба ман нишон дод. Не менее печальна история Сиявуша, судьбы у которого похожа на судьбу Сухраба. Корни часть рассмотренных выше праздников уходят в далёкое прошлое и соприкасаются к мифам. У Фирдавси даже старший сын Афрасияба назван Караханом отсюда и Караханиды 3.

Next

ГЕРБИ ШЕРДОР: 2009

номхои эрони

Всегда ли помним о ней, завидуя неправдоподобно высокому достатку заморских наставников? Саропои сомони мо нафсистони макомот шудааст. Инак тарчумаи бархе аз фукрахо Мехряшт: Мехрро меситоем,онки пахнои замин чилвагохи уст. Заволи идеулужии кумунистй ва нокомии макомоти кунунй дар шакл додани ормони навин ё карохати онхо аз пайравй аз мактаби демукросии Урупо халаъи зехниеро офаридааст, ки чои онро батадрич исломи тундрав пур мекунад. Бузургдошти Акбар Акбар, бо ин ки бесавод буд, ба илму хунар алокаи фаровоне зохир мекард ва ба навиштаи донишномаи Wikipedia, вай бахр-ул-ълум ё донандаи илмхои зиёде буд, ки аз у меъмор, афзорманд донои саноеъ , хунарманд, аслихасоз, охангар, дуредгар, сохтмончй, фармонфармо, мухандис, сарлашкар, мухтареъ, ромкунандаи чонварон, фаншинос ва хакими илохиёт сохта буданд. Охир чи кадр мешуд мунтазир монд! Ҷовоб:Ҳар мусиқие, ки бошад ба назари урф мусиқии лаҳв беҳуда ва мутриб, ки муносиб бо маҷолиси айшу ва нуш бошад, мусиқии ҳаром махсуб мешавад ва…. К примеру, когда Афрасияб, находясь в Согде, хотел заключить мир со Сиявушом, последний потребовал у него выполнения двух условий: очистить полностью область Сырдарьи и, во-вторых, выдать в качестве заложников сто своих сторонников.

Next

Мусиқии тоҷик

номхои эрони

. Некоторые названия, такие как Бише, город Чин, пустыня Муган, Алмасруд, встречаются один или два раза. Ва гуногунии ҳафтмева дар дастархони наврӯзии манотиқи мухталиф низ шояд аз ин ҷо сарчашма мегирад. Занхои худро дар рустохояшон рахо кунанд ва бо занони точик издивоч кунанд. Вожаи мазкур дар таркиби калимаи «кашанг» gasang низ, ки маънои зебову хушгилро ифода мекунад ва дар забони форсии Эрон хеле роич аст, ба назар мерасад. Баъдан аз забони ошики содик Мавлоно ба сифати ин шахри азизон ва ба кавли худаш шахри шохи худ ва маскани ёраш мепардозад: Эй Бухоро, аклафзо будаи, Лекин аз ман аклу дин бирбудаи.


Next