Книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи. Внутрішньошкільний контроль

Книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи Rating: 7,7/10 1751 reviews

Внутрішньошкільний контроль

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Контроль за виконанням зауважень щодо ведення класних журналів. Чим зумовлений такий вибір завдання? Чи підбиті підсумки цього етапу уроку? Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі. Які види навчальної діяльності переважали на уроці? Науковість фактів та явищ, що вивчаються. На рівні родини — рівень вихованості самих батьків, ступінь їх готовності до виховання власних дітей, вибір доцільного педагогічного впливу, спосіб родинного життя, традиції, проектування життє- і самотворення кожного члена родини, а також особисті якості, світоглядні позиції, життєвий досвід і можливості самореалізації. Доцільність поєднання індивідуальних форм перевірки знань учнів.

Next

Довідник завуча

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Навчіть читати таблиці, графіки, діаграми. Репліки оціночного характеру, аргументація оцінок. Всю сукупність наведених уявлень про педагогічну системі будемо вважати єдиним етапом нашої роботи. Заступники директора з навчально-виховної роботи за організацію педагогічного процесу, за виконання освітніх програм і державних освітніх ; здійснюють контроль за якістю знань учнів і їх поведінкою; регулюють навчальне навантаження вчителів та учнів, складають занять; керують роботою в школі, впровадженням педагогічних інновацій, стимулюють діяльність вчителів щодо підвищення педагогічної культури. Вони керують гуртками «Умілі руки», вишивання, крою і шиття, гуртками з вивчення автомобіля, трактора, беруть участь у проведенні екскурсій і походів, в організації художньої самодіяльності.

Next

План виховної роботи

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Ставки заробітної плати концертмейстерів, які закінчили консерваторії, музичні училища, музичні відділення і відділення клубної і культосвітньої роботи інститутів культури, педагогічних інститутів, культосвітні училища, педагогічні училища і музичні училища, встановлюються як працівникам, які мають вищу або середню спеціальну музичну освіту. Чи чітко повідомлено про оформлення домашнього письмового завдання? Способи, якими користується вчитель, щоби привернути увагу учнів до нового матеріалу. Найвищим ступенем педагогічної освіти та підвищення культурного рівня батьків є університети, педагогічні факультети при народних університетах. Використання виховних можливостей змісту навчального матеріалу, формування світогляду, зв'язок із життям, виховання сумлінного ставлення до праці, навчання, використання виховної можливості оцінки, виховний вплив особистості вчителя. Знання учнями мети та плану роботи з повторення, розуміння його важливості та необхідності.

Next

Наказ, Інструкція №102 от 15.04.1993, Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Як розподіляються трудові обов'язки в сім'ї? Контроль за оформленням та станом ведення особових справ учнів. Авторитет школи та вчи­телів у багатьох випадках визна­чається організацією та проведен­ням роботи з батьками. Спільна робота школи зі службою у справах неповнолітніх і органами міліції у справах неповнолітніх. У 1-4 класи оснащені ростовою лінійкою для визначення учнями відповідності розміру навчальних меблів стосовно особистого зросту. Вони організовують спільне виконання ними уроків разом зі своїми дітьми, стежать за їхньою успішні­стю, допомагають правильно організувати їхнє дозвілля.

Next

ЗВІТ директора Ольшаницької ЗОШ І

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Обладнання: чи підготовлені наочні посібники, їх доцільність і необхідність на уроці, чи підготовлена дошка. За допомогою сигнальних знаків, зворотного зв'язку. Створіть на уроці належну психологічну атмосферу та емоційно-інтелектуальний фон. Підготовка батьківських зборів «Тандем у роботі школи та батьків» відп. В які моменти уроку були відхилення уваги від змісту уроку? Подальшого розвитку набуватимуть такі моральні почуття: провини, сорому, обов'язку, відповідальності, справедливості, власної гідності, сумління.

Next

План виховної роботи

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Характеристика етапів уроку, виділення навчально-виховних моментів, що найбільш позитивно або негативно вплинули на хід уроку, на формування кінцевого результату. Поведінка учнів під час уроку. Для підлітка важливо знати не тільки, який він є, але й наскільки значущими є його індивідуальні особливості для оточуючих, а тому й для самого себе. Наявність математичного кабінету і забезпечення його необхідним обладнанням. Формування понять на уроці: а якими знаннями оперують усі учні класу; б виділення у структурі знань наукових фактів, понять, законів, теорій; в формування нових понять, теоретичні узагальнення, висновки використання аналізу, синтезу, порівняння ; г рівень сформованості понять; д використання внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків; є етапи формування понять.

Next

Перевірка ведення учнівських щоденників

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Групово-узагальнюючий контроль дає змогу одержати інформацію про стан навчально-виховної роботи в конкретній групі. Таким чином, директора багато в чому залежить від доцільності, чіткості розподілу прав і обов'язків представників адміністрації школи. Інструктажі з учнями про небезпеку виходу на лід та заборону перебування у аварійних приміщеннях. Пам'ятайте що запам'ятовування предметів у натурі, на картинах, моделях відбувається краще та швидше, ніж подання словесно, усно чи письмово. Таким чином, будь-яка система являє собою не просто сукупність елементів, а сукупність пов'язаних між собою, взаємодіючих елементів, розташованих у суворо визначеному порядку Спосіб їх зв'язку називається структурою. Така співпраця школи, сім'ї та громадськості безумовно сприяє вихованню людини духовно багатої, гармонійно розвиненої, творчої, гуманної людини, яка вміє налагоджувати партнерські стосунки.

Next

Накази

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Демократизація та координація внутрішкільного контролю. Як учитель активізував клас під час перевірки навчальних досягнень. Як визначено структуру уроку, види, прийоми і методи роботи відповідно до мети, змісту уроку і рівня підготовленості учнів класу? Бесіда-мотіторинг « Витрачай час з розумом» кл. Критерії оцінювання діяльності вчителя 1. Запам'ятайте, що головне - не знання предмета, а особистість, яка формується.

Next

Й відвідування учнів, регулює навантаження вчителів, організовує методичну роботу, складає розклад навчальних занять І звіти про стан навчально

книга внутршкльного контролю заступника директора з виховно роботи

Стан знань, умінь і практичних навичок учнів, об'єктивність оцінок Пам'ятка вивчення стану викладання біології І. Перевірка стану ведення зошитів учнями, кон­троль за цим з боку вчителів. Методи вивчення нового матеріалу, прийоми нових технологій навчання. Але для цього освітній заклад як соціальна система має бути саме добре організовано. Провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе. Організація і комплектування виховних груп.

Next