Намаз окууну уйронуу кыргызча. Орусча уйронуу

Намаз окууну уйронуу кыргызча Rating: 9,7/10 774 reviews

Аялдын намазы »

намаз окууну уйронуу кыргызча

Эки рекеттүү намаз окуй турган адам алды менен ниет кылат, анан колдорун көтөрүп,бармактарынын башын кулактардын түбүнө тийгизип, такбир айтат анан колдорун кошкылып, байлап киндиктин асты жагына коюп санаа окуйт. Намаз окуп жаткан адамдын алдынан көзү түшкөн жерден өтүүгө болбойт. Ошондой эле, б у л сүннөт түн с ообу да көп. Бирок кун чыгып жатканда,чак тушто жана кун батып жатканда окулбайт. Мүмкүнчүлүгү болуп турса да намазды олтуруп окуса болобу? Кыргызча беш убак намазды үйрөнүү. Төмөндө айтыла турган сөздөр жана сүрөөлөр окулат.

Next

Кыргызча Намаз Уйронуу

намаз окууну уйронуу кыргызча

Анткени, сүннөт менен парз намазынын арасында сүйлөө намазды бузбаса да сообун азайтат. Мувалаат- намаздын бир амалы аткарылып болгондон кийин тизден экинчи амалынбаштоо. Рум сүрөсү 17-18-аяттарында: «Шамда жана таңкымаалда Аллахты эстеп атын айткыла таспих кылгыла. Экинчи саждага үчирет тасбих айтат, анан такбир менен бирге экинчи рекеттин кыямына турат. Аср намазы: Сегиз рекеттен турат.

Next

wowme-herokuapp-com.global.ssl.fastly.net.KG

намаз окууну уйронуу кыргызча

Аялдардын алакан ичи жүзүнө бираз ийилген абалда кармалат жана эки колдун арасы ачык болот. Акыркы эки рекетинде сүрөө кошулбайт, фатихадан кийин эле рүкү кылынат. Эрксиз жөтөлүү, чүчкүрүү, мубах болот. Эгер түн болсо, айланада эч нерсе көрүнбөсө кыбыланы кандай аныктайт? Замми сүрөө-айтылган рекеттерде сүрөө фатихадан кийин дагы бир сүрөө же үч аятчамасында куран окуу. Тиштин арасында калган тамактарды жутуу. Анан колдорун байлап көтөрүп кулак каккандан кийин кунут дубасыокулат. Биринчи төрт рекет алгачкы сүннөтү, анан төрт рекет фарзы, андан соң эки рекет соңку сүннөтү, ал эми андан кийин үч рекет витир намазы окулат.


Next

wowme-herokuapp-com.global.ssl.fastly.net.KG

намаз окууну уйронуу кыргызча

Бир киши намаз багымдатты окуй баштаган кезде күн чыга баштаса эмне болот? Бакара сүрөсүнүн 239-аятында «Намаздарды жана аср намазын коргогула! Бирокмечит имамы кутба окуган кезде, айт күндөрүндө күн чыккандан кийин айт намазыокулганга чейин напил намаздарын окуу макрүх болот. Аллоохуммахфазнаа яа файйаазу мин жамъил-балааяа вал амрааз: Аллаахумма такаббал минаа хаазизис-салаатал фарза мьассүннати маъа жамииьинуксанаатихаа, би фазлика ва карамика ва лаа тазриб бихаа вужууханаа яаилаахал-ааламина ва яа хайран-наасыриин. Аркасы менен башын, буттарын, колдорун түз кармабайт. Экинчи рекеттин кыямында санаа жана аъузу окулбайт. Намаз окула турган жерлердин бардыгында азан жана каамат окуу милдеттүүбү? «Ниет кылдым Аллаху тааланын ыраазылыгы үчүн бүгүнкү багымдат намазынын сүннөтүн окууга, жүзүмдү караттым кыбылага» деп ниет кылат. Бир же эки жолу денесинин бир жеринтырмануу, бул учурда үч жолу тырманып койсо намазы бузулат.

Next

НАМАЗ

намаз окууну уйронуу кыргызча

Зам сүрөдөн кийин «Аллаху акбар» деп рукуга ийилет. Жаназа намазы болсо түн киргенде эмес,күндүзү гана окулууга тийиш. · Намазга ниет кылуу Окула турган намазга кандайча ниет кылынат? Дубада колдорун көкүрөк тушуна параллель кылып көтөрөт. Ар бир рекетте намаздын фарздары, важибдери, сүннөттөрү. Саждада билектеринжерге же кабыргаларына тийгизүү. Кыбыла жакка карап окуу парыз. Анын тактысы жержана асманды да ичине батырып турат.

Next

НАМАЗ

намаз окууну уйронуу кыргызча

Намаздан кийин үч жолу «Астагфируллах» дегенден кийин «Аятул курси» жана отуз үч таспих субханаллах , отуз үч тахмид алхамдулиллах , отуз үч такбир Аллаху акбар жана бир тахлил Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах. Сага гана ибадат кылабыз жана Сенден гана жардам сурайбыз. Булардын ичинен он жети рекети фарз. Буларды ар ким өзү уга тургандай үн менен окуйт. Парз намаздарын унаа үстүндө баратканда окуса болобу? Инсаати- имам сүрөөлөрүн окуган убакта унчукпай туруу. Олтурган калыбында рүкү жана саждаларды бир азга ийилип ишаара менен аткарсаболот.

Next

Кыргызча Намаз Уйронуу

намаз окууну уйронуу кыргызча

Масала кыргызча whatsapp жонундо - Duration: 3:41. Көпкө турбастан «Аллаху акбар» деп саждага барат. Намаздын рүкүндөрү Намаздын рүкүндөрү же намаздын ичиндеги парыздары канча? Имам намазда жаңылса артындагылар эмне кылуу керек? Рүкү үчүн азыраак сажда үчүн көбүрөөк ийилип койсо болот. Эки рекет парз дагы дал ушундай окулат. Кунут-витирдин үчүнчү рекетинде кунут дубасын окуу. Адам баласы өзү эле болжолдоп, ушул кыбыла деп намаз окуса туура болобу? Аллаху таала Курани каримде жүздөн ашуун жерде: «Намаз окугула! Курсагы сандарына тийбей туруу ; кааданысүннөт түрүндө аткаруу; каада убактысында сол аягынын үстүндө олтуруу, оңаягын бармактарына тике бастыруу, колдорун тизе үстүнө коюу ; рүкүдө үч жолутасбих айтуу; рүккүдөн турганда имам тасбих айтуу; кавмада, каадада жалгыз намазокуучу муктади тахмид айтуу; акыркы каадада ташаххуддан кийин салават айтуу;акыркы каадада салаваттан кийин аятка окшош бир дуба окуу; оң жагына анан солжагына салам берүү; саламды салам берген жактагы периштелерге жана бирге намазокугандарга берүүнү ниет кылуу; имам такбирди тасмиъни саламды үн чыгарыпайтуу; башка зикирлерди купуя айтуу; саждага барганда тизелерин колдорунанмурда коюу; муктади ар бир амалды имам менен бирге аткарууга аракет кылуу имамдан алдыга кетүү туура эмес, көпкө кийин калуу да макрүх. Аллаху таала үчүн», - деп айтылган.

Next

wowme-herokuapp-com.global.ssl.fastly.net.KG

намаз окууну уйронуу кыргызча

Ниет кылдым багымдат намазынын эки рекет парзын окууга, ыктыда кылдым ушулимамга халисан лиллахи таала Аллаху Акбар. Күн горизонттон чыга баштаганда, күн чак түш болгондо, күн горизонтко кирипбара жаткан маалда намаз окууга болбойт, бул мезгилде окулган намаз макрүхболот. · Рүкү тасбихи Субхаана Раббииял аьзиим Улуу Раббим эч кемчиликсиз таптаза! Булардын экинчи рекетинде отурганда «Аттахияту»дан кийин «Аллахумма салли» жана «Аллахумма барик» дубалары аягына чейин окулат. Алар-парз намаздарын жамаат менен окуу; парз намаздарыүчүн азан айтуу; парз намаздары үчүн алды менен каамат окуу; намазга киришкендетакбир менен колду көтөрүү; кыям убактысында колдорун кош кылуу; баштапкырекетте сана окуу; баштапкы эки рекетте аьуузуну окуу; сүрөө фатихадан мурунбисмилла айтуу; сүрөө фатихадан кийин оомийин айтуу; рүкүгө барганда, сажда жекыямга турганда такбир айтуу; рүкүнү сүннөт түрдө аткаруу манжаларды ачыптизеге таянып туруу, тизелерин бүкпөй туруу, башы жону менен бирдей тегиз-түзболуу ; сажданы сүннөт түрүндө аткаруу сажда убактысында аяктары, колдору,муруну жана маңдайы жерге тийүү, башы эки колунун арасында болуу, билектерижерге да, кабыргаларына да тийбөө. Аллах Таала жерде,асманда болгон макулуктарды, мурда болгон нерселерди да, алардан кийин,келечекте боло турган нерселерди да билет.

Next

НАМАЗ

намаз окууну уйронуу кыргызча

Намаз бузулбайт, себеби күн таптакыр батканга чейин, намаз дигерди болот. Жуп рекеттерде экинчи саждадан кийин отурулат. Кыямда эки бутунун тамандарын төрт манжа кеңдигине чейин жакынкелтирүү. АатиМухаммаданил- васийлата вал-фазийлата вад-даражатал аалиятар-рафииьата. Күн чыга баштаган кезде намаз багымдатын окуса туура болобу? Намаз окупжатканда, эч бир себепсиз эле бир же эки кадам шилтөө, эгерде бул учурда үчкадам шилтенген болсо намаз бузулат. Жерде жана көктө болгон бардык нерселердин иш-аракеттери, аср жана бешим маалында кылынган шүгүрлөр Аллаху таала үчүн», - деп айтылган.

Next

wowme-herokuapp-com.global.ssl.fastly.net.KG

намаз окууну уйронуу кыргызча

Алгач эки рекет сүннөтү, андан соң эки рекет фарзы окулат. Олтуруп намаз окуугакубаты жетпесе кыбылага буттарын сунуп башы менен ишаара кылып намазын окуп,айтор калтырбоосу керек. Эркектер парз намазды азан жана каамат, имам жана жамаат мененбирге окушат. Жыланды же чаянды өлтүргөндө ордуна которулса же көкүрөгү кыбыладан алмашсанамазы бузлабы? Туманина- рүкү жана саждада бир тасбих айтуу убактысына чейин туруу. Бирок кунут дубасын эртерээк жаттаныз. Азан дуасы Азан окуган жана азанды уккан адам азан бүткөндөн кийин кайсы дубаны окуйт? Төрт рекеттүү намаз эки рекеттүү намаздай окулат.

Next