Зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак. Настаўніку

Зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак Rating: 8,1/10 154 reviews

Дыктанты па беларускай мове: складаныя сказы (Контрольные, тесты, экзамены)

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Нельга будаваць будучыню без памяці аб мінулым, нельга грэбаваць найвялікшым з чалавечых выпрабаванняў — усенародным подзвігам, які даў людзям векапомны ўрок свабоды і непадлегласці. А вечнай памяці дзядуля так тады і не акрыяў і неўзабаве памёр. Сборник контрольных работ по русскому языку. Из требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся исключено: иметь представление о народном ремесле плетение; осуществлять выполнять плетение, оклеивание бумагой, простейшие работы по уходу за домашними животными. Прымаецца любое меркаванне, пункт погляду. У 2009 годзе ўзнагароджаны нагрудным зна-кам Міністэрства культуры «За ўклад у развіццё культуры Беларусі» за добрасумленную працу, значны ўклад у развіццё навуковага коласа-знаўства і прапаганду творчасці на-роднага паэта Беларусі Якуба Коласа.

Next

11 клас пераказ па беларускай мове матчын падарунак / Блог им. unyte / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Дзе яшчэ яны пачуюць пра выдатнага матэматыка, наву-коўца Барыса Кіта, які 70 гадоў жыве далёка ад Беларусі, але размаўляе чыстай мовай сваёй радзімы? Сінічкі і вавёрачка Высвятленне асноўнай думкі казкі. Математика по учебно-методическому комплексу авторов Чеботаревской Т. Яна прысве-чана беларускай гісторыі, а таксама сюды ўвайшоў і пе-раказ славутай «Аповесці мі-нулых гадоў». Сокращено количество часов на изучение данной темы. А ў гомельскай, брэсцкай, мінскай абласных газетах лік такіх рэцэнзій не перавышае чатырох. Затым прысутныя прынялі ўдзел у сумесных чытаннях вершаў беларускіх паэтаў.


Next

ИМП по предметам на 2012/13 учебный год

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Дранько-Майсюком: — у Лідскім каледжы, вул. Кожная кніжка, прысвечана аднаму скарбу. Гэта, несумненна, лепшы з эцюдаў, хоць, да слова сказаць, Пушкоў — майстар выкарыстання эцюда, які заўсёды для яго — не ўзор, а ступенька, падмога, лішняе назіранне для будучай карціны. Правапіс у, ў У складовае пішацца: а у пачатку сказа, пасля зычнай або знака прыпынку: У ночы ішоў дождж. Арганізацыя ўяўнай экскурсіі па зямлі беларускай.

Next

Беларуская мова

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Прыйшоў і мой дзядзька раў Давід Карлінэр, вядомы таксама як гаон Давід Фрыдман. Але ж перамога над нямецкім фашызмам здабыта ў значнай а можа, большай ступені менавіта іхнімі рукамі, іх вялікай крывёю, іх потам. Пачуўшы камандзіра, заварушыліся, паўставалі салдаты. У школе мы насілі карычневую сукенку з бавоўны, чорны фартух і белыя каўняры, а адзенне для танцаў хоць і мела такі ж крой і колер, але рабілася з больш каштоўнай тканіны. Падрыхтавацца да пераказу тэксту 77-78 Без радзімы не жыццё, а сумота Азіза Ахмедава.

Next

Дыктанты па беларускай мове: складаныя сказы (Контрольные, тесты, экзамены)

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Ён вядзе актыўную грамад-скую і літаратурную дзейнасць, часта выступае на літаратурных вечарах і сустрэчах з успамінамі пра свайго ба-цьку, пра тагачаснае культурнае і на-вуковае жыццё. Няхай яны ходзяць на прыём да шматлікіх чыноў-нікаў раённых і абласных вы-канкамаў па пытаннях пад-трымкі і папулярызацыі бела-рускай мовы. Ад такіх слоў трэба адрозніваць словы, у якіх корань пачынаецца спалучэннем шч : рас шч апіць палена , пры шч апіць, рас шч одрыцца, аб шч апіць, са шч аміць. Чытачы, радыёслухачы і ўсе савецкія людзі разам з героямі славутай абароны ўдзячныя пісьменніку за тыя яго сапраўды самаадданыя клопаты, якія ён праявіў да лёсу несправядліва зняслаўленых людзей. Усе запiсы ў сшытках вучнi павiнны рабiць акуратна, разборлiвым почыркам з захаваннем чырвонага радка. Сакавік Назіранне за рыфмай і рытмам верша. Лад яго жыцця, пра які я ведаю, бо дзядзька тыдзень жыў у нашым доме, быў наступны.


Next

>>> Краткое содержание камедыи хто смяецца апошним

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

І ўсё ж я з вялікай радасцю за таварыша па пяры вазьму на сябе смеласць сцвярджаць, што дагэтуль мы не мелі на нашай беларускай паліцы такіх па якасці твораў аб нашай самай надзённай сучаснасці, дзе б з гэткай праўдзівасцю, тактам, з гэткай сардэчнасцю і веданнем справы быў узняты цэлы пласт сучаснага вясковага жыцця са шматлікімі яго радасцямі, засмучэннямі і клопатамі. Спецыяльнасць: настаўнік беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры Пасада: настаўнік беларускай мовы і літаратуры Педагагічны стаж: 24 гады 802243 74958 е-mail: ezery tut. Малады чалавек не павінен быць, адпаведна Ка-зьме Пруткову, падобным да чырая, паўната ў якога аднабо-кая. Калектыўнае складанне сціслага пераказу тэксту. Клас Анге-ліны мае фізіка-матэматычны профіль, і натуральна, што і на пяціборстве яна паказала леп-шы з усіх намінацый вынік у матэматычных заданнях, выка-заўшы тым самым падзяку сва-ёй настаўніцы І.


Next

Легенды озера Нарочь на беларусском языке

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Кожны з гэтых вiдаў мае сваю спецыфiку i вызначаецца асаблiвасцю методыкi правядзення. Зіма Высвятленне першаснага ўспрымання верша. Учителю предоставляется возможность использовать около 30 % учебного времени на выполнение изделий, не перечисленных в программе, при условии достижения программных требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся. Першую «Стронгу» ён злавіў у 1984 годзе, куды ўва-йшлі аповесць «І паклікала я…», а таксама апавяданні. Наша су-полка чытала і абмяркоўвала зборнік яго беларускамоўных вершаў. Узор выканання работы над памылкамі дае настаўнік. З вялікім веданнем справы і гістарычнай праўдзівасцю паказвае пісьменнік падзеі тых дзён.

Next

Іта Еліна (ןילי הטיא). Дні майго дзяцінства (מימי ילדותי). Фрагмент кнігі

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Браў актыўны ўдзел у нацыянальным жыцці Менска. Яна ж не зрабіла мяне пасіўным у барацьбе за выратаванне бе-ларускай мовы ад так рэаль-нага скону ў выніку татальнага выкарыстання рускай мовы ва ўсіх сферах нашага жыцця, пра што так добра пастараліся і сёння стараюцца адарваныя ад нацыянальнага грунту не то-лькі палітыкі, але і шырокія ко-лы інтэлектуалаў. Так-сама ёсць экспанаты ткацтва, вышывання, у іх ліку спадніца, якой больш за 140 год. Правапіс падоўжаных зычных Зычныя з, ж, л, н, с, ч, ц, ш паміж галоснымі пры падоўжаным вымаўленні на пісьме перадаюцца падваеннем адпаведных літар: пало зз е, збо жж а, со лл ю, насе нн е, кало сс е, но чч у, жы цц ё, мы шш у. А пасля вайны паміж Турцыяй і Расіяй, калі шмат турэцкіх генералаў трапіла ў палон, Цукерман перадаў ім палац, і яны жылі там, пакуль вайна паміж Турцыяй і Расіяй не спынілася.

Next

Беларуская мова

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Нашчадкі і аднадумцы дзядзькі Міха-ся напоўнілі залу гукамі народных мелодый, успамінамі, ілюстраванымі фотаздымкамі. А тыя ж паэты-чныя «Вёсны» чытала ўся Бела-русь. Назіранне за жанравымі асаблівасцямі казкі. Гаючая і непаўторная мова Случчыны, якую ашчадна і з любоўю заха-… даглядаюць, як ён песціў-мілаваў кожнае дрэўца: абрэзваў, абкопваў, бяліў,. Хтосьці з паэтаў сказаў: розум павінен быць асардэ-чаным.

Next

ИМП по предметам на 2012/13 учебный год

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Ілюстрацыйнасць, вельмі прыкметная ў радзе цяперашніх і ранейшых работ, А. Мы рассылалі паведам-ленні па школах з просьбай адгукнуцца аб атрыманні па-ведамлення. Новы год Складанне партытуры верша; назіранне за рытмам верша. Якой няшчаснай былі ўсе праз гэтую пляму. Прывядзіце прыклад сказа з аднароднымі членамі. Іншая легенда абвяшчае, што не было Нарачы тут, не было Баторына і Мястра. Аватар пользователя koshkam Koshkam новичок · Беларуская мова; 5 б; 3 дня тому.

Next