Имлои шумора. Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ — МИСОЛ

Имлои шумора Rating: 8,8/10 1509 reviews

Имлои масдар, сифати феъли ва феъли хол » Avasto

имлои шумора

Ин ҳолат ҳангоми бо исмҳои хос омадани артикли -е 2 равшантар зоҳир мешавад. Исм ба вазифаи пуркунан­да асосан бо пешоянду пасоянд меояд. Мазмуни ишоратии онҳо ба воситаи љумлаи пайрав равшан ва конкрет мешавад. Шакли танҳои исм мафҳуми ҷинсӣ дорад, вай ҳамчун намояндаи гурӯҳи ҳамҷинсон во­кеъ мегардад. Ҳарфи ӯ дар оғози калима дар иқтибосҳои туркӣ навишта мешавад: ӯгай, ӯрда, ӯғур, ӯмоч ва ғ.

Next

Бобомуродов Ш., Сабзаев С., Набиева С. Забони тоҷикӣ 5 [PDF]

имлои шумора

Ман мувофиқи ваъдаи худаш соатњои даҳ ба ҳуҷраи Махдуми Гав даромадам Айнӣ. Дар овони гуфтугӯ ба бемор хабарҳои нохуш ва баъзе ҳаводисоти ногувори дар зиндагии ёрон ва касони дигар рӯйдодаро гуфтан ва баён намудан хуб нест «Комсомоли Тоҷикис-тон». Шумораҳои миқдорӣ ва тартибии зерин ду шакли навишт доранд: дусад-дувист, чор-чаҳор, чил-чиҳил, дуюм-дувум, сеюм-савум, чорум-чаҳорум; в шумораҳои касрӣ: сеяк, чоряк, шашяк, даҳяк ва ғайра. Тафовути исмҳои шахс ва ғайришахс дар воситаҳои гуногуни калимасоз равшантар зохир мешавад. Бачањо ба ваҷд меоянд «Садои Шарқ».

Next

Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ

имлои шумора

Бо шумора омадани исми шаклан танҳо барои ифодаи мафҳуми ҷамъи ҷудошаванда ва муайян зиддияте ба амал намеорад. Артикли -е 2 инчунин дар таркиби калимаҳои ҳамнисбати исм ва ҳиссаи номии пайвандакҳои таркиби мушоҳида мешавад. Чунончи : котиб-котиба, муаллим — муаллима, шоир — шоира, олим-олима, мураббй-мураббия ва г. Бо роҳи ба масдар ҳамроҳ кардани пасванди -ӣ: Суханони гуфтанӣ, асари хонданӣ… Сифати феълӣ 5 шакл дорад: 1. Дар чунин мавридҳо ин гуна номҳо исми хос хисоб мешаванд.

Next

Имлои масдар, сифати феъли ва феъли хол » Avasto

имлои шумора

Агар микдорӣ исм муайян набошад, шумораҳои микдорӣ дар шакли ҷамъ меоянд, ки бо ин роҳ бисьёрии предмет таъкид меёбад. Имлои феъли ҳол 34 Якҷо навишта мешаванд: Ҷузъҳои феъли ҳол бо пасванди — он -ён : бозикунон, навозишкунон, сӯҳбаткунон, рақскунон, сурудгӯён ва ғ. Ҳарфи ъ дар байни ду садонок, ба истиснои калимаҳои фаъол ва таъин навишта намешавад: маориф, таом, мавзўи баҳс, тулўи офтоб, шурўи кор, маҷмўи ашъор ва ғ. Капитани корҳои тиббӣ доктор Лопухов, ки дар кати дигар, дар поён хоб мекард, низ бедор ва нимхез шуда нишаста тез-тез ба рўи тахтақоғази ба зераш китоб гузошташуда чизе менавишт Икромй. Эзоҳ: Дар шароити алоҳидаи нутқ — ҳангоми бо эҳтиром ном бурдани шахс исм шаклан танҳо бошад ҳам, хабар дар шакли ҷамъ меояд: Устод шахси бузург буданд. Бо як исм исти­фода шудани њам калимаи ягон ва њам артикли — е 1 низ мушоҳида ме­шавад: Коргар бузнакро бо ягон муносибате… аз устокор мегирад Ирфон.

Next

Забони то?ик? Маводҳои Дарсӣ (тоҷикӣ) wowme-herokuapp-com.global.ssl.fastly.net

имлои шумора

Ранги рӯи сиёҳчатоби пурриш, абрӯвони борики пурчин ва чашмони барќнигоҳи хашмолуди ӯ бо вазъияти девонагиаш ба дили бинанда як навъ даҳшат ва бим меандохт Айнӣ ; 2 исмҳое, ки бо суффиксҳои -зор, -сор, -бор сохта шудаанд, яъне бо ҳамсадои -р тамом шудаанд: дарахтзорон, сабзазорон, кӯҳсорон, чашмасорон, ҷӯйборон ва ғайра; 3 исми растаниву наботот ва ҷузъи онҳо: дарахтон, баргон, мур чагон, ниқолон, шохон: Ин ҷавон маро таклиф кард, ки ба работ даромада, дар сарҳавз, дар сояи дарахтон бихобам Айнӣ. Барои ошкор намудани хосияти артикли -е чунин ду навъи ибораи изофиро аз њам људо кар­да, таҳлил намудан аҳамияти калон дорад : 1 иборае, ки дар он ба псми муайяншаванда сифат тобеъ шуда меояд китоби хуб , 2 ибо­рае, ки исми асосии опро исми дигар муайян мекунад китоби муал­лим. Ҳангоми бо пасванд навишта шудани ин гуна исмҳо нимтире гузошта намешавад: фирфирак, шаршара, ғарғара ва ғ. Ҷудо навишта мешаванд: Нидоҳои таркибии зерин: сад дареғ! Баъд аз соате Ашрафҷон Ҳоҷӣ Абдулазизро бо духтараш гирифта овард Айнӣ. Администратори сомона ба маводҳои дар сомона гузошташуда чавобгу нест! Ҷузъи номии феъли ҳол такрор ёбад, бо дефис навишта мешавад: пичир-пичиркунон, ҳай-ҳайгўён, чаҳ-чаҳзанон ва ғайра. Мавкеи васлшавии онҳо низ ба таркиби овозии калимаҳо вобаста аст. Исмҳое низ ҳастанд, ки на номи предметҳои алоҳида, балки аз предметҳои ҳамҷинс гурӯҳи предметҳоеро ҷудо мекунанд, ки онҳо аломати аз ҳамҷинсҳояшон фарқкунанда доранд.

Next

Ҳакимона

имлои шумора

Калимаи ибн дар оғоз пеш аз исми хоси шахс ҷудо ва бо ҳарфи калон навишта мешавад: Ибни Сино, Ибни Рушд, Ибни Ямин ва ғ. Исм ба вазифаи хабар фаро­вон истифода мешавад. Дар забони адабии тоҷик микдори исмҳои маънии содда кам нест. Суффикси ҷамъбандӣ бо исм и охирин омада бошад ҳам, ба ҳамаи исмҳои чи­да мансубият дорад. Бо нимтире навишта мешаванд: Ҷонишинҳои номуайянӣ: ким-кӣ, ким-чӣ, ким-киҳо, ким-чиҳо, ким-кадом ва ғ.

Next

Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ — МИСОЛ

имлои шумора

Калимаҳое, ки таърихан дар таркиби худ ҳамсадои й доранд, аз ин қоида истисно мебошанд: чой чойи сиёҳ , ҷой ҷойи муносиб , лой лойи нарм , пой пойи чап ; дар калима ва таркибҳои навъи найистон, оройиш, осойиш, чораҷўйӣ, рўйи хотир, ба рўйи, ба сўйи, ба ҷойи ва ғ. Агар артикли -е 1 бо исмҳои шумурданашаванда ояд, шакли танҳои шумора бо ин артикл маънои аз кулл ҷудо кардани ҷузъро дорад обе нӯшидем. Дар адабиёти забоншиносӣ қайд шуда аст, ки дар ибораи изофии қолиби исму сифат артикли -е 1 аз ҷиҳати маънй ҳамеша ба исм мансуб аст. Шоирон, базла-гӯён, қиссахонон, сохибзавқон ба ин ҷо омада, дар атрофи лаълӣ нишаста, бо ҳам мусобиқа мекарданд «Садои Шарқ». Номи вазифа, мансаб, унвон, рутбаҳои давлатӣ ва ҳарбӣ, дараҷаҳои илмӣ бо ҳарфи хурд навишта мешаванд: вазири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиши миллӣ, доктори илм, профессор ва ғ.

Next

Microsoft Office

имлои шумора

Исмҳои маънӣ бештар аз сифат, феъл, исм ва сифати феълӣ ба воситаи суффиксҳо -ӣ -гӣ ; сурхӣ, сафедӣ, ташнагӣ, деҳқонӣ, м а р д ӣ, бародарӣ, ҳ астӣ, нестӣ, нависандагон, ронандагӣ; -гари одам гарӣ, м а р д и г а р ӣ, х о м и г а р ӣ, к а л о н г а р ӣ ; суффиккси иш сабзиш, хониш ; -ор с ӯ хтор, куштор ; -гор ёдгор ; -ос -ас акак к о с, фишшос ва ѓ. Имлои пайвандак 45 Якҷо навишта мешаванд: а пайвандакҳои мураккаб: балки, агарчи гарчи , азбаски баски , вагарна варна , чунки ва ғ. Ин меъёр тақозо мекунад, ки категорияҳои грамматикӣ ва тарзи ифодаи онҳо аз категорияҳои ѓайриграмматикӣ, масалан, аз категорияхои функсионаливу маънои фарќ карда шаванд. Монанди ҳамин шакли «боғот» на фақат маънии мансуб ба боғ, балки маконро ҳам фаро гирифта, мисли боғистон намудор мешавад. Дар услуби бадеӣ, алалхусус дар назм, шаклҳои арабии шумо­раи ҷамъ маънии грамматикии худро равшантар зоҳир мекунанд, ва­ле дар услуби дигар, алалхусус дар гуфтугӯ, лексиконида шудани ин гуна шаклҳо босуръат давом дорад.

Next

Бобомуродов Ш., Сабзаев С., Набиева С. Забони тоҷикӣ 5 [PDF]

имлои шумора

Дар ифодаи номуайянии исм ҷонишини ягон низ истифода меша­вад: Ин тавр бошад, ягон рўзи таътил ўро ба ҳуҷраи ман гирифта биёр! Ман як рӯзе бо як ҳамроҳи худ аз Когон ба шаҳр омадан мехостам Айнй. Имлои пешоянд 40 Ҷудо навишта мешаванд: а пешоянд дар робита бо калимаҳои мустақилмаъно: аз сафар баргаштан, аз ӯ пурсидан, ба бозор рафтан, бар бом баромадан, бо дӯст нишастан, аз чор се ҳисса, дар бар гирифтан, аз ёд кардан, барои рафиқ, ҷуз модар касе нозбардори фарзанд нест ва ғ. Дар забони адабии тоҷик барои сохтани фамилия, номи падар ва тахаллус воситаҳои махсуси грамматикӣ хастанд. Имлои зарф 37 Якҷо навишта мешаванд: а зарфҳое, ки бо пешвандҳои ба-, бо-, бар-, бе-, дар-, но- ва то— сохта шудаанд: баногоҳ, бакуллӣ, бодиққат, бомуваффақият, ботафсил, бар-вақт, барқасд, бемаврид, дарҳол, дарвоқеъ, ногоҳ, торафт ва ғ. Кӯчаи дубаҳраи Ленин, ки ба миёнаш хиёбони сердарахт дорад, ба назараш аз ҳамаи кӯчаҳои дигар шаҳрҳо зеботар менамуд Икромй.

Next

Microsoft Office

имлои шумора

Хабар бо исмҳои шахс, ки мубтадо шуда омадааст, одатан мувофиқат мекунад. Дар ҷумлаи «Аз ин кӯча одаме гузаштааст» калимаи одам мафҳуми умумӣ надорад ва ҳамаи ҳамҷинсони гурӯҳи лексикӣ-грамматикиашро фаро намегирад. Вазифаи умумии ҷудокунии артикли -е дар мавридҳои алоҳида ба таври гуногун воқеъ мешавад. Бандаки хабарии аст дар шакли ихтисор -ст бо калима якҷо навишта мешавад: мардест, шахсест, доност, хонданист, рафтанист ва ғ. Ҳамаи исмҳо ба ду гурӯҳи калоп : ҷондор ва беҷон тақсим мешаванд. Дар берун Асо-ҳамон Асое, ки ҳозир номаш бурда шуд, ба рӯи машкоб табассум карда мепстод Икромӣ.

Next