Тарчумаи точики ба англиси. Тарчумаи Хол

Тарчумаи точики ба англиси Rating: 6,1/10 248 reviews

Бахром Назиров: ТАРЧУМАИ ХОЛ

тарчумаи точики ба англиси

Бертелс, Ч,алол Икромй ва Рахим Ч,алил тахия шавад. Тарҷумаи ҳолнависиро ба тоҷикон асосан хело омузонда дар таҷриба ҷорӣ кардаанд. Мардхо сиёсат, тичорат ва ахборои охиринро мухокима мекунанд. Лугати руси точики скачать бесплатно лугати точики руси англиси лугати точики ба руси лугати точики бо руси лугати фарханги забони точики переводчик таджикско русский онлайн лугати забони руси ва точики лугати точики араби лугати точики руси англиси лугати руси точики скачать бесплатно лугати точики бо руси лугати фарханги забони точики лугати точики араби лугати точики ба руси лугат. Фарханги точикй-русии зери тахрири М.

Next

Тарчумаи Куръони Карим Бо Забони Точики

тарчумаи точики ба англиси

I … … to learn English language next year but my wife already knows it. Хангоми табдили нутки айнан наклшуда ба нутки мазмунан наклшуда, мо чонишинхоро иваз мекунем ва шаклхои феълро тасриф. Бино бар ин, бо ташаббуси Шурои Комиссарони халкии. Тарчумаи Шайх Шох, Валиюллохи Дехлавй, чоихонаи Куръони карим, мачмаъи малик. Дар хамчоягй онхо мавкеъ ва накши ин ё он забонро дар таърихи фархднг дар даврахои муайяни таърихй, робитаи забонхо, аз он чумла дар робита бо забонхои сеюм тасдик мекунанд. Ба онхо бифштекс як порча гушти лахм , гушти кабурга, ростбиф гушти бирён ва пудинги Йоркшири, мохибирён ва «чипс»хо картошкакоки бирён маъкул аст.

Next

Тарчумон тарчумаи калимахо чумлахо словарь руси точики англиси хитойи араби немиси переводчик таджикско русский онлайн на wowme-herokuapp-com.global.ssl.fastly.net

тарчумаи точики ба англиси

Раиси Хукумати Чумхурии Точикистон Э. Амри маъруф - Панду насихат 16. В статье вкратце даётся характеристика каждому периоду и основным двуязычным словарям, изданным в эти периоды. There … many students at the bus stop in the morning yesterday. The Panj River is … than Dushanbinka.

Next

Лугати Англиси Точики

тарчумаи точики ба англиси

Майк ва Чейн дар офис кор мекунанд. Проблемы онтологии и гносеологии в философии Ходи Сабзавори. Choose the correct word + firm — strong — steady — difficult — right 262 The chair was not…because one of its legs was broken. Ба љои нуќтањо Past Indefinite Tense-ро гузоред. Священная Книга 'Куръони Карим' - S. Ва аммо агар шумо бигуед, ки точики забони. Очерки по истории таджикской философии.

Next

Саволхо аз фанни Забони англиси — Мавзуҳои тоҷикӣ

тарчумаи точики ба англиси

Забони англисӣ забонӣ ҷаҳонӣ эътироф шуда зиёда аз нисфи кишварҳои дунё бо ин забон дар донишгоҳҳову марказҳои таълимӣ ба мардум дарс меомузанд. Лугати Англиси Точики Скачать к кому? Агар тарҷумаи ҳол ба қоидаҳои дар боло гуфташуда мухолифат намояд пас аз стандартҳои-қоидаҳои қабулшуда дур рафта хонандаи онро метавонад дар таъҷуб гирифтор гардонад ва ӯ баҳои паст ба шахси тарҷумаи ҳолнавишта бидиҳад. Ту бояд палтои худро тоза куни. Ҳаракат кардан лозим, ки тарҷумаи ҳол кутоҳтар, зебо, хушфаҳм, бо ҳусни хатти хондашаванда, хатти рост ва бо маълумотҳои росту лозима тартиб дода шуда бошад. Дар ин давра, ки мавкеи забони русй суст шуда истодааст, ахамияти ин фархангхо ба маротиб меафзояд ва ин мавзуи бахси дигар аст. Дар баробари ин ва хамчунин барои бартараф намудани нуксу камбудихои фарханги соли 1932-34 фарханги нави русй ба точикй тахия ёфт, ки он асосан дар заминаи фарханги тафсирии чорчилдаи Д. I hope the weather will improve………………….

Next

Иншо Дар Бораи Точикистон Ба Забони Англиси

тарчумаи точики ба англиси

У хамеша бо огоз хамрадиф мебошад ва ё бо яввалин чизхо, аз ин руй, уро бо мохи январ, ки огози соли дигар аст, нисбат медиханд. Ин фарханг, ки 45 хазор калимаро дар бар мегирифт, хам лексикаву фразеология ва хам истилохоти асосии илмй-техникй ва чамъиятию сиёсиро фарогир буду хар яки онхо шархи мухтасар дошт. Илова бар хамаи ин, омили сиёсй - ба фарханг даровардани истилохоти сиёсй, алалхусус мутааллик ба назарияи марксизм-ленинизм-сталинизм, харчи бештар дохил кардани вожахо - истилоххои сиёсй, фаннй, ихтисороти русй аз мураттибони он масъулияти зиёдро талаб мекард. Ман Назиров Ба х ром Тошмадович , 27 майи соли 1984 дар ша х ри Кулоби вилояти Хатлон Чумхурии Точкистон, дар оилаи хизматчи таваллуд шудам, оиладор мебошам. Рузи англис бо нишастан барои нахори дар даст рузномаи субхгохи огоз мешавад, ки онро вай аз субхонаи худ, ки аз лахтаи чуворимакка бо ширу шакар агар у дар шимол зиндагони кунад бо шула каша , гушти бирёни камнамаки хук ва тухмхо, нони бирён бо мураббо павидло ва чой бо шир албатта ё кахва иборат аст. My friend and I always go to school … bus. Fill the blanks with preposition.

Next

Забони англиси (Омузиш)

тарчумаи точики ба англиси

Зарурати тадвини ин гуна фархангхо баъди гузаштан ба хуруфи лотинй боз хубтар эхсос шуд. Хамааш хуб ман ба як иншо дар бораи хушмуомилаги дар чист. Swimming is … excellent sport. Фархангхо холати забонро дар даврахои муайяни ташаккулёбии таърихии ин ё он халк - дорандаи забон сабт мекунанд. Всё - от телефонов до автомобилей, но в несколько раз дешевле! Баъди ду сол, яъне соли 1934 чилди дуюми он бо харфхои Л-Я дар хамин нашриёт руи чопро дид. Аз хешон ҳам касе маҳбус нашудаанд. Ислам и его роль в современной идейно- политической борьбе.

Next

программа: русси

тарчумаи точики ба англиси

Из истории суфизма: источники и социальная практика. Осимй ба чоп расида хеле зиёд аст. Tj лугати забони руси ва точики lug'at ruscha o'zbekcha lug'at o'zbekcha inglizcha русско-таджикский словарь online русско-таджикский словарь скачать таджикский разговорник таджикский язык словарь лугати точики лугати руси точики. Пас аз хизмат бо мақсади сайқал додани дониши худ ба Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба факултаи Молия ва Иқтисодиёт дар соли 2010 дохил шуда бо ихтисоси Маркетолог соли 2015 онро бомувафақият хатм намудам. Онхо одатан дар худи утоки офис «11»-хои худро мегузаронанд. «11»-хо албатта вакт барои сухбат низ аст, ки дар ин хангом бисёр сухбат мекунанд. Зеленый мальчик с пальчик 109.

Next

Саволхо аз фанни Забони англиси — Мавзуҳои тоҷикӣ

тарчумаи точики ба англиси

We… a warm bath in the morning. Философия озарения Хикмат ал- ишрак. Дар кисми точикии фарханг тачрибаи фарханги пешина истифода гардид ва гайр аз ин бисёр воситахои нави лугавй, фразео-логй, калимасозии забони точикй дохил карда шуд. Вале мухимтарин нукта дар ин падида, ба акидаи мо, принсипхои комилан нави фархангнигорй мебошад, зеро фарханг дар асоси конуну коидахои замо-навии лексикография тартиб дода шуда, минбаъд барои ба амал омадани фар-хангхои дузабонаи дигар ва дар пояхои баландтар асос гардид. Тавсифи аники тагйирот дар хдёти ичтимой-сиёсй ва фархднгии халки точик ахамияти бузург дорад. Шахсоне, ки забони англисиро медонанд, имрузҳо имконият дорад ба бойгониҳои адабиётии ҷаҳонӣ роҳ ёбанд ва бар замми ин барои фаъолияти меҳнатӣ кардан, дар ҷаҳон имрузҳо маҳз забони англисӣ бештар талаб карда мешавад.

Next