Янги йил сценарий узбекча. Узбек кино 2018 2017 янгилари янги узбекча / Uzbek kino 2018 2017 yangilari узбекские фильмы озбекче

Янги йил сценарий узбекча Rating: 7,3/10 1143 reviews

Tug'ilmaganlar (o'zbek film)

янги йил сценарий узбекча

«Кизил китоб», «Хайвонларни куриклаш ва улардан фойдаланиш», «Усимлик дунёсини мухофаза килиш ва ундан фойдаланиш тугрисида»ги Конуларнинг айрим жихатларини эмас,балки бутун хайвонот ва уситмликлар оламини бир бутунлигача мухофаза этиш хужжатидир. Атроф-мухитни тоза булиши инсон табиати,соглиги ёмонлашишидан саклашга ёрдамлашади,усимлик ва хайвонот дунёсининг ожизланмаслиги эса озик-овкат ва кийим-кечак муллигини таъминлайди». Шундай экан фарзандлар хам ота-оналарига нисбатан,оила ва Ватан кексаларига нисбатан бундан ортикрок жонкуяр булмоклари керак». Республикада хар йили урта хисобда 4 млн тонна пахта етиштирилади ва ундан 1,5 млн. Миллий тил миллатнинг белгиси булса,давлат тили уз номи билан шу давлатнинг рамзий белгиси булиб,у шу давлат байроги,герби ва мадхияси каби мукаддасдир.


Next

​Янги йил байрами тадбирлари сценарий асосида уюштирилмоқда

янги йил сценарий узбекча

Қорбобо: Ие, қопим қани, ҳозир шу ерда эди-ку Ахтаради. Расмий ва давлат тили тушунчалари купинча фаркланмайди. Қорқиз: Ие,бобожон, энди нима қилдик. Ахоли тузилишининг 60 фоизидан купрок кисмини болалар ,усмирлар ва 25 ёшга етмаган йигит кизлар ташкил этади». Келинг уни ажойиб дамлари, хотираларини ёдга олган ҳолда кузатамиз! Omonova 1 январ — Янги йил байрами; 8 март — Хотин-кизлар куни; 21 март — Навруз байрами; 9 май — Хотира ва кадрлаш куни; 1 сентябр — Мустакиллик куни; 1 октябр —Укитувчилар ва мураббийлар куни; 8 декабр — Конституция куни сифатида шодиёналарга тулиб тошади.


Next

Сценарий новогоднего мероприятие янги

янги йил сценарий узбекча

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Кузланган максад:Иштирокчиларга мулк ва уни асраш, «Кизил китоб» хакида олган дастлабки билимларини эслатиш,мустахкамлаш ва кенг мазмунли маълумотлар асосида янада бойитиш. Қаҳрамон: Мазза қилиб дам оладиган кун! Матнни барча иштирокчиларга укиб беринг ва байрам кунларини билиб олишалирини,баёрамларни кунгидагидек утказишга одатланишларини илтимос килинг. Давра ўртасида эса безатилган янги йил арчаси турибди. Хайвонот олами,усимлик дунёси хакидаги хужжатли фильмлар ленталари,Тошкентдаги «Табиат музейи» ёзуви лентаси ва уларни намойиш этиш воситаси. Қорбобо: Қоркизим тушмагур Бобожон, бирорта Джиптами, Меэрсдами борайлик деганди. Демак оммавий мулк республика мулки ва маъмурий-худудий тузилмалардан иборат бойлик давлат мулкидир.

Next

Узбек кино 2018 2017 янгилари янги узбекча / Uzbek kino 2018 2017 yangilari узбекские фильмы озбекче

янги йил сценарий узбекча

Давлат истеъмолчиларнинг хукуки устунлигини хисобга олиб иктисодий фаолият,тадбиркорлик ва мехнат килиш эркинлигини,барча мулк шаклларининг тенг хукуклилигини ва хукукий жихатдан баб-баробар мухофаза этилишини кафолатлайди». Узбекистон давлати Козогистон,Тожикистон ,Афгонистон ва Турманистон давлатлари билан чегарадош. Тоштемир: Унутманг, ўзингизни қандай тасаввур этсангиз, худди шундай бўладиган кун! Ўқиш ва ишларингизда ривож тилайман. Эвазига бизга яхшилаб рақсга тушиб беради. Натижа: Керакли ашёлар: Узбекистон хакида яратилган телефильм,хужжатли фильмлар ленталари ва уларни курсатиш воситалари,Узюекистон салохияти хакида ёзилган маълумотлар;Узбекистон хакида ёзилган намунали шеърлар матни жадваллари; Мавзуни ёритиш харакатлари: Биринчи тадбир: Синф доскасига «Ватанни севмок йимондандир» мавзусини ёзинг: Барча иштирокчилар диккатини жалб этган холда уртача «Узбекистон хакида ким ,нимани билади? Узбекистон билан фахрланиш туйгуларини янада кучайтириш. Бутун борлиги билан уни севади, гамхурлик килади.

Next

Узбек кино 2018 2017 янгилари янги узбекча / Uzbek kino 2018 2017 yangilari узбекские фильмы озбекче

янги йил сценарий узбекча

Матнни барча иштирокчиларга укиб беринг ва мулк хилларини билиб олишларини,Конституциямизнинг 54-моддаси жумлаларини эслаб колишларини айтинг. Узбекистон «Кизил китоб»и биринчи марта 1978 йилда чоп этилган «Кизил китоб» ларининг номларигина эмас,аслида узлари хам кизил жилда. Шунинг учун барчаларимиз табиатда зарар етказмаслигимиз,табиат бойликларинин асраб-авайлаб окилона фойдаланишимиз керак булади. Бу ранг бежиз танланмаган ва йуколиб бораётган турларни саклаб колишга каратилган,бошкаларни бу хакда огохлантиришни назарда тутади. Бунинг учун одатдагидек кургазма жадваллардан фойдаланинг.

Next

1 январ

янги йил сценарий узбекча

Тадбирнинг хулосаси сифатида матн мазмунини узингиз укувчилар ёшига мос тарзда содда,аник лекин илмий тарзда баён этиб беринг. », «Ватан,ватанпарварлик» тушунчаларини кандай тушунасиз саволларини ташланг. Унда «Кексаларни авайлаш бурч эканлиги битилган булади. Янги йилни олқишловчи шиорлар осилган. Узбекистон Туркманистондаги Тажан Сараке янги темир йул курилмокда уз улуши билан катнашади.

Next

1 январ

янги йил сценарий узбекча

Табиатни мухофаза килиш,экологик талабларга хар доим риоя этиш ва экологик халокатларнинг олдини олиш мустакил давлатимизнинг социал-иктисодий,хукукий масаласи булибгина колмай,балки экологик сиёсатнинг асосига айланиши лозим. Лекин конун ижроси хаётга ута суст жорий этилди. «Кизил китоб» мазмунидек кунглсиз окибатлар юз бераверади. Ахолининг ярмидан купрок кисми кишлок жойларида яшайди. Саҳна атрофида ранг-баранг шарлар қўйилган.

Next

Узбек кино 2018 2017 янгилари янги узбекча / Uzbek kino 2018 2017 yangilari узбекские фильмы озбекче

янги йил сценарий узбекча

Учинчи тадбир: Узбекистон хакида унинг салохияти тугрисида ихтиёрингизда булган фильмлар лентасини барча иштирокчилар билан бирга томоша килинг. Қорбобонинг қизини нима деб чақиришади? Мен Қорқиз билан сизларни янги йил билан табриклаш учун узоқ ўлкалардан келдик. Алифбо» булимларини укиганингизда Узбекистон Республикасининг лотин алифбосига утиш тургисидаги конунининг мазмунини били олдингиз. Ха азиз укувчи китоблар анча киммат нархда нашр эттирилмокда. Унда куйидаги маълумотлар булиши керак: «Бугунги кунда Узбекситоннинг санат ва кишлок хужалиги ишлаб чикаришдаги ютуклари бекиёс тус олмокда. Новинки в категории Uzbek kino 2017 Несмотря на близость праздника и ожидания громких премьер, многие медийные проекты все еще продолжают оставаться тайной или легкими намеками и будут представлены зрителям, вероятнее всего, лишь в самую последнюю минуту для того, чтобы получился приятный сюрприз и, одновременно, подарок для истосковавшихся и отдохнувших зрителей. Совғасиз бўлса ҳам ўзимиз боришимиз керак.

Next

Сценарий новогоднего мероприятие янги

янги йил сценарий узбекча

Нарсалар эса давлатга ёки у ва бу шахсга таалукли бойликлардир,мол-мулклардир. Шунингдек карорда таъкидланганидек «Давлат тили хакида»ги Узбекистон Республикаси Конунининг 9 ва 10-моддалари Лотин ёзувига асосланган узбек алифбосига тулик утилган пайтда-2005 йилнинг 1-сенятбридан эътиборан кучга киради. Натижа: «Кизил-китоб»ва унга кирган барча хайвонларни, усимликларни авайлаб асрайди. Сизлар она-тили дарсининг «Келишиклар» булимида ота-она,оила тушунчалари хакида маълумот олгансизлар. Давлат тили эса,расмий тилнинг барча белгиларини узида намоён этувчи,шу давлатнинг Конституциясида эътироф этилган,уз алохида конунига эга булган тилдир.

Next