Юксак маънавият енгилмас куч китоби pdf. Юксак маънавият

Юксак маънавият енгилмас куч китоби pdf Rating: 7,1/10 1278 reviews

Юксак маънавият енгилмас куч тошкент «маънавият»

юксак маънавият енгилмас куч китоби pdf

Масалан, чоризм мустамлакаси даврида маърифат ғоясини баланд кўтариб чиққан жадид боболаримизнинг фаолияти бунга яна бир ёрқин мисол бўла олади. Албатта, жаҳон - кенг, дунёда мамлакат кўп, лекин бу оламда бетакрор она юртимиз, Ўзбекистонимиз яккаю ягона. Истиқлолимизни қўлга киритган илк кунлардан бошлаб, биз миллий ғоямизнинг энг асосий тушунча ва тамойилларини белгилаб олиш ва ишлаб чиқишга ҳаракат қилдик. Маънавиятни жамиятни онгига сингдириш учун доимий иш олиб боришимиз керак. Бу ишлар халқимиз, униб-ўсиб келаётган фар-зандларимизнинг онгу шуурида тарихий адолат-га ишонч ва инсонийлик фазилатларини қарор топтириш, уларнинг маънавий оламини кенгай-тиришда катта тарбиявий аҳамиятга эга экани би-лан айниқса эътиборлидир. Шуни айтиш лозимки, бу тушунчалар кимдир шунчаки ўйлаб топган ширин калом, қулоққа хуш ёқадиган сўзлар эмас.


Next

Книга высокая духовность непобедимая сила

юксак маънавият енгилмас куч китоби pdf

Инсон ва жамиятнинг маънавий дунёсига-уни шакллантирадиган омиллар, маънавий ва моддий ҳаёт уйғунлиги, ислоҳотларнинг маънавий мезонлари, маънавий ҳаётдаги глобаллашув жараёнларига жонли кўз билан қараш, одамни онгли яшашга, етукликка чорлайдиган беқиёс қудрат манбаининг ҳаётдаги ўрни ва аҳамиятини чуқур таҳлил қилиш муҳим бир ҳақиқатни-енгилмас куч эканини англатади ва тасдиқлайди. Юксак тараққиётга эришишни орзу қиладиган ҳар бир инсон ва жамият ўз ҳаётини айнан ана шундай диалектик ва узвий боғлиқлик асосида қурган ва ривожлантирган тақдирдагина ижобий натижаларга эриша олади. Қани ўша бутун-бу-тун халклар ва мамлакатларга мисли кўрилмаган бахтли ҳаёт, фаровонлик ваъда қилган зотлар? Улар умумбашарий цивилизация ва маданиятга улкан хисса қўшганлар. Маълумки, ўзбек тили асрлар давомида араб ёзуви асосида ривожланиб келган. Маънавиятга қарши қаратилган ҳар қандай таҳдид мамлакат хавфсизлигини, унинг миллий манфаатларини, соғлом авлод келажагини таъминлаш йўлида жиддий хатарга айланади ва оқибатда жамиятни инқирозга олиб келади. Агарки мендан, ҳозирги кунда маънавиятимизни асраш учун нима қилиш лозим ва унга таҳдид соладиган хуружларга нимани қарши қўйиш керак, деб сўраса, мен авваламбор шу юртда яшаётган ҳар қайси инсон ўзлигини англаши, қадимий тарихимиз ва бой маданиятимиз, улуғ аждодларимизнинг меросини чуқурроқ ўзлаштириши, бугунги тез ўзгараётган ҳаёт воқелигига онгли қараб, мустақил фикрлаши ва диёримиздаги барча ўзгаришларга дахлдорлик туйғуси билан яшаши зарур, деб жавоб берган бўлардим.

Next

Президент И. А. Каримовнинг “Юксак маънавият

юксак маънавият енгилмас куч китоби pdf

Бошқача айтганда, ҳар бир илмий янгилик, яратилган кашфиёт - бу янгича фикр ва дунёқарашга туртки беради, маънавиятнинг шаклланишига ўзига хос таъсир ўтказади. Биз аждодлардан авлодларга ўтиб келаётган бебаҳо бойликнинг ворислари сифатида она тилимизни асраб-авайлашимиз, уни бойитиш, нуфузини янада ошириш устида доимий ишлашимиз зарур. Боланинг характерини, табиати ва дунёқарашини белгилайдиган маънавий мезон ва қарашлар - яхшилик ва эзгулик, олижаноблик ва меҳр-оқибат, ор-номус ва андиша каби муқаддас тушунчаларнинг пойдевори оила шароитида қарор топиши табиийдир. Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И. Шу нуқтаи назардан қараганда, заминимизда яшаб ўтган буюк алломаларимиз, мутафаккир боболаримизнинг ибратли ҳаёти ва фаолияти, бемисл илмий-ижодий кашфиётлари бугун ҳам жаҳон аҳлини ҳайратга солаётганини ғурур билан таъкидлаш лозим. Атоқли астроном Ян Гевелий томонидан 1647 йили нашр қилинган «Селенография» китобида Ойдаги кратерлардан иккитаси икки буюк ватандошимиз - Аҳмад Фарғоний ва Мирзо Улуғбек номи билан аталади.

Next

Юксак маънавият енгилмас куч тошкент «маънавият»

юксак маънавият енгилмас куч китоби pdf

Чунки «Алпомиш» достони ижодий тафаккуримиз, маънавий бойлигимизнинг ёрқин намунаси бўлиб, тарихий илдизларимизнинг қанчалик чуқур экани, халқимиз қандай табиий-ижтимоий муҳитда шаклланиб, ривожланганини, аждодларимизнинг олис даврларда ҳам жамоа бўлиб, бир-бирига елкадош бўлиб, ўз бошига тушган қийинчиликларни биргаликда енгиб яшаганини ёрқин бўёқларда тасвирлаб беради. Лекин негадир аксарият ҳолларда кўпчилик маънавият ўзи нима, деган саволга аниқ ва лўнда жавоб беришга қийналади. . Унинг айнан руҳий дунёсини издан чиқаришини мақсад қилган мафкуравий, ғоявий ва информацион хуружларни ҳисобланади. Ота-оналар, устоз-мураббийлар бу масалада хушёрликни йўқотмаслиги, ёшлар тарбиясида асло бепарво бўлмаслигимиз даркор.

Next

Скачать Книгу Юксак Маънавият Енгилмас Куч

юксак маънавият енгилмас куч китоби pdf

Точно так же, как не ясно, с изъятием какого зерна куча исчезает. Масалан, Муҳаммад Мусо Хоразмийнинг ўнлик саноқ системасини, алгоритм ва алгебра тушунчаларини дунёда биринчи бўлиб илм-фан соҳасига жорий этгани ва шу асосда аниқ фанлар ривожи учун ўз вақтида мустаҳкам асос яратгани умуминсоний тараққиёт ривожида қандай катта аҳамиятга эга бўлганини барчамиз яхши биламиз. Ана шу фожиали ўтмиш, босиб ўтган машаққатли йўлимиз барчамизга сабоқ бўлиши, бугунги воқеликни теран таҳлил қилиб, мавжуд таҳдидларга нисбатан доимо огоҳ бўлиб яшашга даъват этиши лозим. Шу билан бирга, бу масалага мантиқий кўз билан қарайдиган, энг муҳими, халқимизнинг кўпмиллатли эканини инобатга оладиган бўлсак, айрим миллий гуруҳлар кирилл ёзувини ишлатишини назарда тутиб, юқорида тилга олинган қонунда бу имлодан фойдаланиш учун ҳам имконият яратиш кўзда тутилган. Бунинг асосий сабаби муқаддас динимизнинг ҳаққонийлиги ва поклиги, инсонпарварлиги ва бағрикенглиги, одамзотни доимо эзгуликка чорлаши, ҳаёт синовларида ўзини оқлаган қадрият ва анъаналарни аждодлардан авлодларга етказишдаги беқиёс ўрни ва аҳамияти билан боғлиқ. Жа-ҳон ахборот майдони тобора кенгайиб бораётган шундай бир шароитда болаларимизнинг онгини фақат ўраб-чирмаб, уни ўқима, буни кўрма, деб бир томонлама тарбия бериш, уларнинг атро-фини темир девор билан ўраб олиш, ҳеч шубҳа-сиз, замоннинг талабига ҳам, бизнинг эзгу мақ-сад-муддаоларимизга ҳам тўғри келмайди. Ҳозирда Инсон ҳуқуқлари ҳимояси билан шуғулланувчи бир неча халқаро ташкилотлар ва маҳаллий аҳоли вакиллари ёш олим ва журналист Акром Маликнинг озодлигини талаб этмоқдалар.

Next

Юксак Маънавият Енгилмас Куч Бесплатно Рефераты

юксак маънавият енгилмас куч китоби pdf

Бугун табиий савол туғилади: қани ўша даъво-ларнинг амалий натижаси? Лекин, бундай олижаноб фазилатлардан бутунлай узоқ бўлиб яшайдиган, ҳаётнинг маъно-мазмунини ўзича талқин қиладиган шахслар ҳам оз эмас. Майли, маънавият инсонни руҳан поклашига чидаса бўлади. Также для начала погрузки требуются погрузчики и порожний самосвал. Мамлакатимизда бозор иқтисодиёти муносабатларининг жорий этилиши туфайли юртдошларимизнинг онгу тафаккури ва дунёқараши қанчалик ўзгариб кетгани ҳам шундан далолат беради. Айни вақтда бугунги мураккаб ва шиддатли замонда жаҳонда ўз ўрнини топишга интиладиган ҳар қандай халқ ва миллат умумбашарий тараққиёт ютуқларини ҳар томонлама чуқур ва пухта эгаллаши шартлигини барчамиз яхши тушунамиз.

Next

маънавият — енгилмас китоби, Ислом Каримов

юксак маънавият енгилмас куч китоби pdf

Маҳалла бошқарувига бундай катта эътибор бугун мамлакатимизда олиб борилаётган сиёсатнинг халқчиллигидан далолат беради. Каримова « Юксак маънавият- енгилмас куч». Ноҳақлик ва зўравонлик ҳукмрон бўлган шундай замонларда ҳам юртимиздан миллат ва халқ қайғуси билан яшаган ҳақиқий ватанпарвар инсонлар етишиб чиқди. Данный семинар был посвящен книге Президента Республики Узбекистан И. Яна бир долзарб вазифа - ўсиб келаётган авлодга, унинг маънавий тарбиясига ниҳоятда катта жавобгарлик ҳисси билан ёндашиш масаласи. Миллий ғоямизнинг асосий тамойилларидан бири Ватан равнақидир.


Next

маънавият — енгилмас китоби, Ислом Каримов

юксак маънавият енгилмас куч китоби pdf

Шунинг учун хам - бу Шарк ёки Гарб мамлакатлари буладими, олис Африка ёки Осиё китъаси буладими - жахоннинг кайси бурчагида булмасин, маънавиятга карши кандайдир тахдид пайдо буладиган булса, узининг бугунги куни ва эртанги истикболини уйлаб яшайдиган хар бир онгли инсон, хар бир халк ташвишга тушиши табиий, албатта. Бу ҳақда сўз юритганда, бобомиз Алишер Навоийнинг «Тилга эътиборсиз - элга эътиборсиз» деган сўзларида нақадар чуқур ҳаётий ҳақиқат мужассам эканига яна бир бор ишонч ҳосил қиламиз. Яъни, одамнинг кундалик ҳаёти ва фаолиятида моддий ва маънавий асослар бир-бирига нисбатан қандай ўрин тутиши, уларнинг қайси бири устуворлик касб этиши ҳақида турли-туман, баъзан эса зиддиятли фикр ва қарашлар мавжуд бўлганини ва бундай тортишувлар ҳозиргача давом этаётганини кузатиш қийин эмас. Бегматовлар ҳам ўз сўзларида ассистент А. Масъул раҳбарлик лавозимларига номзодларни танлашда ўтказиладиган суҳбат жараёнида уларнинг профессионал малакаси, билими, ташкилотчилиги, ҳаётий тажрибаси, инсоний фазилатлари билан бир қаторда маънавий савиясига ҳам алоҳида эътибор қаратаман.

Next

Президент И. А. Каримовнинг “Юксак маънавият

юксак маънавият енгилмас куч китоби pdf

Бу таърифни одамлар ҳар куни минг марталаб ўқишади, ёдлаб олиб гапиришади, бироқ унинг моҳиятида ётган ширкни англамайдилар ёки англайдилар. Кўпчиликка яхши аёнки, 90-йилларнинг бошларида аксарият одамлар бизда ҳам кимнингдир хусусий заводи ёки фермаси у ёқда турсин, кичкинагина дўкони бўлиши мумкинлигини ҳам тасаввур эта олмас, тасаввур этган тақдирда ҳам ўзига қабул қила олмас эди. Миллий манфаатларимизга, ҳаёт тарзимизга зид бўлган зарарли ғоялар ва мафкуравий ҳуружларнинг моҳиятини очиб бериш, фуқароларимиз, айниқса, ёшлар қалбида миллат тафаккур ва соғлом дунёқараш асосларини шакллантириш ва янада мустаҳкамлаш ижтимоий фанлар, зиёлилар ўқитувчи ва мураббийларнинг олдига қуйилган муҳим вазифалардан биридир. Речь Президента Республики Узбекистан И. Текст программы на языке Java. Агарки халқимизнинг қадимий ва шонли тарихи туганмас бир достон бўлса, «Алпомиш» ана шу достоннинг шоҳ байти, десак, тўғри бўлади. Бу тушунчалар халқимизнинг дунёқараши, маънавий ҳаётининг негизи сифатида вужудга келган.

Next