Куран окуу видео кыргызча. Курани каримди окуу »

Куран окуу видео кыргызча Rating: 8,7/10 279 reviews

Куран окуу жаттоо сүрөсү

Куран окуу видео кыргызча

Демек, окутуучу кайсы гана предметти окутпасын, инсан менен жогоруда айтылган 3 багыт боюнча иш алып барат. » «Карач —Көкүл»баяны Бул келтирилген мисалдардагы «бармагын кесе тиштөө», «канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай» деген фразеологизмдердин бардык компоненттери чогуу болбостон, ортосуна сөздөр кыстырылып колдонулду. Фразеология жөнүндө жалпы түшүнүк: а Фразеология - тил илиминин бир тармагы, анын изилдөө обьектиси жана изилдениши;б Фразеологизмдер жана алардын мүнөздүү белгилери; в Фразеологизмдин эркин сөз айкаштарынан, татаал сөздөрдөн, макал — лакаптардан, сүйлөмдөрдөн айырмасы жана окшоштуктары. Ал эми жогорку мектептин дидактикасы педагогика илимдеринин өзгөчө бир салаасы болгондуктан, окутуу процессинде жеке өзүнө гана тиешелүү спецификалык өзгөчөлүктөргө ээ. Билим берүү процессиндеги жеке адамдын өз алдынча үйрөнүшүн камсыз кылган, кандайдыр бир ички бүтүндүккө ээ болгон жана бири-бирин толуктап тактаган үйрөнүүнүн өз алдынча элементтеринин иреттелген жыйындысы модулдап программалоо деп аталат. Бирок алар чынында улуу муундагыларга көбүрөөк арналган. Тегерек стол ыкмасында 10-15 студент уй мүйүз тарта отургузулат.

Next

Өзбекстандын диний окуу жайларында Куран үйрөтүү курстары ачылат :: KyrgyzToday.KG

Куран окуу видео кыргызча

Дагы бир ушундай кызматты аткара турган эмгек Э. Кара кылды, как жарган Кан Бакай сөзүн баштады. «Лексикографическая и структурно-семантическая эквивалентность в художественном переводе на основе переводов романов А. Көп жылдык изденүүнүн натыйжасында жаралган бул сөздүк тууралуу автор: «Бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырган тил байлыгын чогултуу, анын түйүнүн чечүү менен өмүр бою алпурушуп келдим. Калдымолдоева «Сөз айкаштарын окутуу боюнча методикалык колдонмо» 3-5-курстун студенттери үчүн 1989 , Р.

Next

ОшМУда “Белегим куран болсун” долбоору ишке ашты :: KyrgyzToday.KG

Куран окуу видео кыргызча

Бектеновдордун эмгектерин атайын белгилөөгө болот. Анын «Кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин маанисин күчөтүүнүн жолдору» 1982 , «Фразеологизмдердин арасына сөз, же сөз айкашын кыстаруу» 1983 , «Фразеологизмдердин натыйжалуулугун жогорулатуучу ыкмалар» 1987 , «Фразеологизмдер, алардын иденфикаторлорунун стилдик максатта катар колдонулушу» 1989 сыяктуу макалалары фразеологизмдердин маанисин күчөтүүнүн жолдорун илимий түрдө изилдеген эмгектерден. Фразеологиялык талдоого машыктыруу, көнүгүүлөрдү иштөө сунушталат. Сөздүк толукталып, 1965-жылы 2-жолку басылышында фразеологизмдердин саны дагы көбөйгөн. Кыргыз тили фразеологизмдерге абдан бай.

Next

Курани каримди окуу »

Куран окуу видео кыргызча

Альтер-нативдүү вариант Маалымдоочу-өнүктүрүүчү, аудио-видео каражаттарын колдонуу; интерактивдүү методдор, ж. Альтер-нативдүү вариант Иштиктүү оюн конференция ; изилдөөчүлүк иштер ж. Мисалы: кол ийрисине тартуу, мыйыгынан күлүү, сары майдай сактоо, ташка тамга баскандай, эрдин кесе тиштөө, эшек такалоо ж. Фразеологизмдерди семантикалык, структуралык топторго бөлүштүрүү Фразеологиялык минимум, сөздүктөр менен иштөө. Көп жылдык изилдөөлөрдүн натыйжасы болгон «Художественно- функциональные основы экспрессивности фразеологических единиц на материалах кыргызкого языка » деген темадагы кандидаттык диссертациясын 1985-жылы коргогон. Мындан тышкары 2 окуу куралынын электрондук варианты тиркелди. Шүкүровдун аталган макаласынан кийин, 60-жылдардын аягында Ж.


Next

Аялдардын диний сабаттуулугун жогорулатуу үчүн окуу курсу уюштурулат » Кыргызча »

Куран окуу видео кыргызча

Кыргыз лексикографиясында фразеологизмдерди иликтөө иши улантылып, 1980-жылы «Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү», 1990-жылы Э. Мукамбаевдер түзгөн «Азыркы кыргыз тили» фонетика, лексика окуу китеби. Топтор адегенде берилген темага даярданышат. Алар адам сүйлөп жаткан учурда эркин сөз айкаштары сыяктуу кайрадан түзүлүп отурбастан тамак ичүү; кызыл алма; жардам берүү, биринчи китеп, ж. Биз иликтеп жаткан «Фразеология» бөлүмүн Э. Эпостордон, акын-жазуучулар- дын чыгармаларынан фразеоло- гизмдерди таап, маанисин чечмелеп, пайда болуу тарыхын үйрөтүү; фразеологизмдерди катыштырып текст, дилбаян жаздыруу.

Next

Баткенде “Жоро кызы Шарапат” атындагы кыздардын окуу бөлүмү ишке берилди

Куран окуу видео кыргызча

«Курандын өзү дары» деп айтылат хадисте. Жарыш сөз ыкмасында бир темага байланыштуу макул же каршы көз караштарды жактаган эки топ түзүлөт. Азыркы мезгилде коомдогу тарбия жана билим берүү иши атайын түзүлгөн педагогикалык системалар аркылуу иш жүзүнө ашырылат. Жамшитованын «Кыргызча - орусча, орусча - кыргызча тематикалык фразеологиялык сөздүгү» өз ичине 1,5 миң сөздү камтыйт. Яншансиндердин «Азыркы кыргыз тили» 1-бөлүм.

Next

ОшМУда “Белегим куран болсун” долбоору ишке ашты :: KyrgyzToday.KG

Куран окуу видео кыргызча

Куран окуу нафил ибадаттан абзел. Кээ бир учурда алардын маанисин бир нече сөздөр, же суйлөмдөр менен түшүндүрүүгө туура келет. Бирок окуу китеп, окуу куралдарындагы фразеологияга тиешелүү материалдар - тил илиминин өзүнчө бир бөлүмү катары берилип, мазмуну такталып, толукталып, тереңдетилүүгө дагы да муктаж демекчибиз. Окутуунун методу катары илимдин мазмунун оозеки түрдө ырааттуу, системалуу баяндайт. Авторлор: «Экинчи жолу басылып жаткан бул сөздүктө кыргыз тилинин фразеологиялык айкалыштарынын түрлөрү, варианттары мүмкүн болушунча толук камтылган. «Лексика и фразеология в произведениях Гасумбека Закира» Баку,1973 , Дуйсетаева К.

Next

Аялдардын диний сабаттуулугун жогорулатуу үчүн окуу курсу уюштурулат » Кыргызча »

Куран окуу видео кыргызча

Ал фразеологизмдерди изилдөөнүн маселелерин аныктап, алардын түрлөрүн ажыратуу менен фразеологияга негиз салган. Кыргыз тилинин фразеологизмдерин тереңден изилдөөгө өз салымын кошкон окумуштуулардын бири Ж. Көпчүлүк мугалимдер фразеологияны окутууда бул каражатты колдонушпайт. Окуу куралынын 1991-жылы жарык көргөн 3-басылышы «Сөз айкашы» Словосочетание , «Туруктуу сөз айкашы» Фразеология , «Өтмө маани» Идиома деген темадагы материалдар чакан формада теориялык материаларды камтуу менен бирдикте, ар бир темадан кийин тиешелүү тапшырмалар берилгендиги менен өзгөчөлөнөт. Жапаровдор бул сөздүктүн 2-басылышын иштеп чыгышкан.

Next

Илимий макалалар

Куран окуу видео кыргызча

Илимге түшкөн ар бир адам илимий методологияны үйрөнүп, илимий таанып билүүгө шыгы, жөндөмү болушу зарыл. Педагогика 84 6 46 2 38 4 3,4 экз. Тиркеме болуп киргизилген текстке лексикалык анализ жүргүзүү боюнча тапшырмалар фразеологизмдер боюнча да , ар кыл тексттер окутуунун тарбия берүү, өркүндөтүү максаттарын да көздөгөн. Биздин өлкөдө анын өнүгүшү советтик тилчи академик В. Бизге чейин прогрессивдүү педагогдор, методисттер, көрүнүктүү ойчулдар тарабынан көп баалуу педагогикалык, методикалык идеялар айтылган. Анда «Эркин сөз айкаштары»; «Фразеологиялык айкалыштардын түрлөрү ширешме, бирдик »; «Фразеологиялык тизмек» деген 3 тема берилген.

Next