Пераказ па беларускай мове 6 клас ваврка буслы над вскай. Сачыненне На Тэму Вобраз Петрака У Аповесци Знак Бяды

Пераказ па беларускай мове 6 клас ваврка буслы над вскай Rating: 6,9/10 657 reviews

alfakeramika

пераказ па беларускай мове 6 клас ваврка буслы над вскай

Зноў і зноў думае Сцёпка, чаму тата так доўга не едзе. У сярэдзiне 70-х гадоу наглядваецца зняты, але адразу ж - у 1876 годзе - устанаулiваецца зноу - на гэтый раз у сувязi з арганiзацыяй у Люцынцы нелегальнай школы, у якой дарэчы, вучыуся будучы беларускi пiсьменнiк Ядвiгiн Ш. Васільковы, блакітны, беласнежны, барвовы, аранжавы; калючы, палахлівы, пушысты, магутны, стройны. Сення, прауда, з усмешкай успрымаецца прызнанне льнаводк у каханнi. Утварэнне і чытанне трохлітарных слоў з аднаго закрытага складу. Мусіць, не раз практыкавалася яна ў сваіх мыслях у гэтай лаянцы. На гэтай палянцы, за паўвярсты ад дарогі, раскінулася чыясь пасада, як сярэдняй рукі фальварак, з усімі прыбудоўкамі, садам і прасторным дваром.

Next

alfakeramika

пераказ па беларускай мове 6 клас ваврка буслы над вскай

У прамове Зелкiн кiдаецца расхвальваць вялiкiя адкрыццi свайго начальнiка, яго канструктыуны розум, даследчыя здольнасцi. «Ся­бры прыроды»; народ­ныя загадкі пра жывёл Мэты: Пазнаёміць вучняў са зме­стам і з задачамі новага раз­дзела: чаму навучацца і якія ўменні будуць развіваць. У тлумачэнні сэнсу слова неабходна кіравацца агульнай дыдактычнай задачай павышэння самастойнасці і пазнавальнай актыўнасці саміх вучняў. Чулі, можа, Сяльцо, недалёка ад нашай вёскі, вярста - не болей? Пасля арышту Петрака Сцепанiда, застаушыся на хутары адна, вырашае змагацца з ворагам больш дзейсна. Федарэнка, своечасовае і паўнацэннае авалодванне мовай з'яўляецца першай важнейшай умовай станаўлення інтэлекту дзіцяці і далейшага яго развіцця. Пераказ: Родная зямля - Экзаменационные изложения и пересказы для 9 класса по белорусскому языку. І вось, як толькі мінуў ён карчму, дык на яго штось і накінулася - і не звер, і не чалавек.

Next

Выказванні і вершы пра Радзіму і беларускую мову

пераказ па беларускай мове 6 клас ваврка буслы над вскай

За хлеб, што ем, за песні, што спяваю, За шчасце звацца іменем тваім — Паклон табе, мой беларускі краю! Агульнае паняцце пра займеннік Асабовыя займеннікі Роля асабовых займеннікаў і інш. Шматлікія методыкі літаратурнага чытання ў пачатковых класах у аснову ставяць то эмацыянальнае ўспрыманне, то апору на развіццё творчага ўяўлення дзяцей або імкнуцца, пачынаючы з самых першых гадоў навучання, падвесці пад гэты працэс сур'ёзную літаратуразнаўчую базу. Адчуваючы сябе гаспадаром становiшча, Гарлахвацкi тэрарызуе, шальмуе, запалохвае сумленных вучоных, хапаючы iх мертвай хваткай за горла зусiм невыпадкова драматург дае яму прозвiшча Гарлахвацкi. . Настаўнік у сваю чаргу паглядзеў яму ў вочы.

Next

Выказванні і вершы пра Радзіму і беларускую мову

пераказ па беларускай мове 6 клас ваврка буслы над вскай

Песня яго стала неад'емнай часткай духоунага жыцця Украiны, бясцэнным скарбам народа. Ён цэлую зіму быў маім дарэктарам, маім і маіх братоў. Як гэта цяжка было чалавеку рухаваму, цiкаунаму, прагнаму да жыцця! І тое, і другое, як нельга лепей, стасавалася адно з другім. Ен заліваў мяне сваім шчасцем, а я у адказ нічога не мог яму даць. Паэт занепакоены, што у сучасным свеце яшчэ многiя трымаюць у руках зброю, што цячэ кроу нявiнных людзей, што пачынае падымацьгалаву пачвара - вайна. Прааналізуйце: Цяпер буслы лёталі па чарзе: адзін ляцеў на здабыткі, а другі аставаўся вартаваць гняздо, каб вецер не сарваў яго. Пранiкаючы у свядомасць герояу, раскрываючы iх супярэчлiвасць на крутых паваротах гiсторыi К.

Next

Прыкладнае каляндарна

пераказ па беларускай мове 6 клас ваврка буслы над вскай

І Саханюк накіраваўся ў кухню. Як толькі поезд прыйшоў на станцыю, Лабановіч борздзенька выскачыў з цяплушкі, на ўсякі выпадак забег на станцыю, бо магло стацца так, што яго сябар зайшоў туды. Многае у ходзе i характару рэвалюцыi засталося для паэта неразумелым. Звязнае выказванне з некалькіх сказаў. Таму першы ўрок мы з вамі прысвячаем нашай Радзіме — Рэспубліцы Беларусь. Падарыла восень людзям яшчэ некалькі ясных, светлых і цёплых дзён. Чым глыбей і паўней успрыняты чытачом той ці іншы мастацкі твор, тым большае ўздзеянне на асобу ён аказвае.

Next

alfakeramika

пераказ па беларускай мове 6 клас ваврка буслы над вскай

Пан падлоўчы, выпіўшы шклянку, устаў, папрасіў прабачэння, што не можа больш заставацца, што ён мусіць ехаць па службе, і выйшаў. Беларусь — край легенд, казак і паданняў. Прайшоушы цяжкiя выпрабаваннi, жанчына-мацi не страцiла веры у хуткае адраджэнне. У вас так ціха, я думала, што вы ўжо спіцё, а вы ўсё з гэтай кніжкай, - сказала, прысаджваючыся, бабка. Так, гэта трэба зрабіць, бо ўжо даўно час брацца за навучанне дзяцей. Вялікі грамадзянін і патрыёт, ён усё сваё кароткае жыццё аддаў служэнню свайму народу.

Next

Экзаменацыйныя пераказы па беларускай мове для 9 класа сярэдняй школы. 2007 год

пераказ па беларускай мове 6 клас ваврка буслы над вскай

Год адзiнаццаць,а можа дванаццаць Сэрца балiць, што не здолеу спаткацца Сэрца нязменна хвалюе дакор Пахне чабор П. Мiхал прагна, настойлiва шукае вызвалення з-пад панскай улады, iменна таму зямля i паустае перад iм у такiм прывабным выглядзе. Цельшынцы нiчым, акрамя сваiх штодзенных патрэб, не цiкавiлiся. Следам за гэтым пачуліся лёгкія і частыя крокі, і ў пакой увайшла малодшая дачка пана падлоўчага. Асобнае напісанне прыназоўнікаў са словамі назоўнік, прыметнік 1 Падбор прыназоўнікаў да формы назоўнікаў, або прыметнікаў 8 Дзеяслоў. Прыходзiлi да нас з дзiдамі i мячамi, з ружжамi i гарматамi, на танках i самалётах.


Next

Сачыненне Гусоускага Пра Зубра Па Бел Литу

пераказ па беларускай мове 6 клас ваврка буслы над вскай

Дай ты мне, княжа, гэткі дар, каб я ў ім дна знайсці не мог. Згодна вынікаў ўліку 2004 года ў нашай краіне налічвалася каля 20 тысяч пар белага бусла. Хіба жаніхам свіней не падкладаюць? Піла, сякера, рубанак, малаток — гэта. Завучванне лічылак услед за настаўнікам. У паэме Купала узнауляе самыя драматычныя эпiзоды бiяграфii прыгоннага хлапчука, надзеленага талентам мастака i паэта. Если нашли битую ссылку, или не запускается программа, значит вы что то не так сделали. Асаблiва актыунай стала яго дзейнасць пасля таго, як у iнстытут прыйшла папера з патрабаваннем прадставiць спiс навуковых прац дырэктара.


Next