Узбек мода куйлаклар. Уйга кийиш либослари

Узбек мода куйлаклар Rating: 7,1/10 1974 reviews

узбек мода 2015

узбек мода куйлаклар

Кунда-ланг ёкали куйлакни Зарафшон, Кашкадарё, Сурхондарё, Бухоро ва Хоразмда хам кийишган. Гап шундаки, аввалари Шаҳзодани миллий матолардан тикилган ёки шарқ аёлларига хос ёпиқроқ либосларда кўриб ўрганган мухлислари унинг очиқ-сочиқ кийимлардаги суратларини ўчириб ташлашини илтимос қилишмоқда. Урта ва катта ёшли эркаклар кишда куй терисидан килинган пустин кийишган. Кўпрок тўғри ва пасти кенгайган шакллар ишлатилади. Чопоннинг биринчи тури яхлит мато парчасидан би-чиларди; турри ёки сал торайган енглари гавда кисмига, култирига хиштак ластовица , ёнларига кийик томони билан улоклар тикиларди.

Next

Уйга кийиш либослари

узбек мода куйлаклар

Мавзу: Турли моделдаги болалар кийиларини лойиҳалаш ва моделлаштириш. Ишни бажаришда аввал танланган бўйича асосий чизма чизилади. Чизиқлар атрофидан 1 см чок хақи ташлаб бўлаклари бичиб олинади Яхтакчани тикишда, дастлаб турлар ва адиплар тутилади. Уша куйлакни ичидагисини яна бир каричга кискартирсангиз сиз учун идеал булади. Паранжи тарихи узун ва мураккабдир. Уни кам­зул остидан ёки куйлак устидан кийишарди. Яхтакча батист, шифон юпка полотно ва бумазиндан тикилади Чизма чизиш учун яктакчани узунлиги ва болалар кўкрагининг айланаси ўлчанади.

Next

Узбек куйлаклар фасонлар

узбек мода куйлаклар

Фараджи Мисрда пайдо булиб, Шарк мамлакат-ларига таркалган. Аёллар чопонларининг ёка умизлари очик ва кенг булган, улар бах,яланмаган, адипи бир бирига кирмаганди. Шу чизмага бирор чизиқни олиб ташлаб, қисмлар шаклини ўзгартириш моделлаштириш дейилади. Шундай килиб, Урта Осиё аёллар паранжиси кадимги фараджидан ке­либ чикиб, ёпинчок сифатида кийиларди. Кейин ёка ва енг чоклари тикилади, ён чоклари уланади, 4 ойликкача бўлган чақалоқлар яхтакчасининг чоклари ботмаслиги учун ўнгидан солиш керак. Иштонлар узун, асосан, тупиригача булган. Бундай дуппилар думалок, попукли булиб, усти кизил ёки тук - кизил матодан тикилган.

Next

Уйга кийиш либослари

узбек мода куйлаклар

Аммо бу одат азалдан мавжуд булган ва у кадимий мурул одатларидан келиб чиккан. Бугун ёзги узун кўйлак ва сарафанлар билан бир қаторда турфа хил юбкалар ҳам аллақачон мода билан ҳамнафас аёл ва қизларимиз гардеробидан жой эгаллаган. Дуппини асосан турмушга чикмаган ёш кизлар, айрим холлардаги ёш келин ва хотинлар кийишган. Қолдирилган чок ҳаки бўйича андазани қисмлари бичилади Янги мавзуни мустаҳкамлаш: 1- савол: Бичиш олдидан нима учун газламанинг бўйлама ипи, ўнги аниқланади?. Тунги кўйлак иплардан тозаланиб икки томондан дазмолланади. Бу ясойларда хотин-кизлар дуппилари турлича номланган ва турлича нусхаларда тикилган. Шундай тик ёка узбек ва тожик аёлларнинг куйлаклари учун хос эди.

Next

узбек мода 2015

узбек мода куйлаклар

Хотин - кизларнинг характерли бош кийимларидан яна бири бош ёки салла деб аталади. Куйлак сер бурмаланган гавда кис-ми, елкаси кия бичилган кокетка, утказма енг ва ёка кисмлардан иборат эди. Хогин-кизларда кундалик ураш учун дурра, дуррача, пешонабанд, манглайча, локи каби бошка ураладиган румолар хам булган. Урта Осиё аёллари такинчокларининг турлари хил-ма-хил булган. Ёка умизи бу ерларда жуда узун этагига сал етмас эди килинар-ди. Айрим дуппилар туртбурчак, бошкалар думалок шаклида булади.

Next

Узбек куйлаклар фасонлар

узбек мода куйлаклар

Аввало шуни айтиш керакки, сочни устириш, уни парваришлар, майдалаб ёки иккита килиб уриш узбек хотин-кизларининг кадимий анъаналаридан саналади. У Тошкентда — мурсак, Самаркандда — мунисак, калтача, Фаргонада — мунисак, мунсак, Бухоро ва Шахрисабзда — калтача деб аталади. Улар кандай матодан килинганлигига караб турлича аталган. А хозяин остался очень доволен. Узбекча куйлакни турли вилоятлардаги куриниши. Хоразм эркаклари оёк кийими: 1-махси; 2, 3-кавуш; 4-орик, 5-ок этик; 6-тейди, наматдан пайпок; 7-9-пайпок кашталарининг намуналари. Жанубий Хоразмда лачакни кийишмасди, саллани ураганда бир урамини кукрагига тушириб, энга-гини ва юзини урашарди.

Next

Qalampir.uz

узбек мода куйлаклар

Узунлиги тупиригача булиб, иштонбор билан махкамланарди. Шу муносабат билан болалар кийимлар ҳар бир ёш гуруҳига мос ҳолда лойиҳаланади. Кийимнинг сероблиги билан либоснинг эгаси бойлигини курсатишни хохларди. Урта Осиё халкларига оид аёлларнинг иштон бичими одатдагича булиб, эркаклар иштон бичимига ухшаш эди. Айрим ясойларда бу бош кийимига озрик пахта хам солинган. Кадимдан эркакларнинг ички куйлагининг узунлиги тиззагача булган, кейинрок уни буксасигача кискартиришди. Уй ичида битта ва совук кунларда иккита куйлак кий-иларди.


Next

Либослар

узбек мода куйлаклар

Бирданига ҳамма нарсани ташлаб юбориб, янгиларини сотиб олишга ҳар ким ҳам жазм этолмаслиги табиий. Чачвонга эса куз тег-маслик максадида рангли кузмунчокларни тикиб куйишарди. Шулар каторида, туникасимон бичимли, тик ёкали ва енглари манжетли куйлаклар хам кенг таркалганди. Машғулот режаси: а Ташкилий қисм б Ўтилган мавзуни мустаҳкамлаш ва янги мавзуга замин тайёрлаш с Янги мавзу баёни д Уйда бажариладиган топшириқлар Машғулот бориши: а Ташкилий қисм - машғулот хонасини тайёрлаш, навбатчи ишини кузатиш, давоматни аниқлаш. Кишлок ва шахарда яшовчи аеллар кийимининг орасидаги фарки? Чачвон, чимбат чашм банд — куз учун борич нинг пайдо булиши дастлаб паранжи билан борлик булмаган. Румчанинг утказма тор енгларининг узунлиги била-гигача эди. Машғулот учун керакли жиҳозлар: Замонавий қиз болалар кўйлакларини моделлаштириш тўғрисидаги адабиётлар ва чизмалар, журналлар, кўйлаклар тасвири чизилган плакатлар, ўлчов лентаси.

Next