Тафсири куръон бо забони форси. Тарҷума ва тафсири Қуръон

Тафсири куръон бо забони форси Rating: 7,4/10 1822 reviews

Сайти Китобхои Ислом Бо Точики

тафсири куръон бо забони форси

Нанги дарвешон зи дарвешии мо. Тасаввури чомеъ аз курбонии хазрати Иброхим. Имон овардан ба улухияти Худо. «Инчунин шуд в-ончунон» васвоси мост. Дар ин маврид хулосаи Табар одилона аст, ки «чаро Офаридгор бояд китоберо ба махлукоташ вахй кунад, ки хамаи чумлахо ва калимахояш барояшон мафхум набошад ва хатто баъзе аз бахшхои онро танхо худаш бифахмаду барои дигарон гунг бошад».

Next

Тарчумаи Куръони Карим Бо Забони Точики

тафсири куръон бо забони форси

Шархи дастурии забони тоники форси дар асархои улуми сегона аруз, кофия, бадеъ 1. Ин равишу усул дар забоншиносии точик то инкилоби Октябр идома меёбад. Хангоме, ки мардум дар рузи растохез зинда шаванд дар майдони махшар дар интизори додгохи ъадли илохи мемонанд то чое, ки аз истодан безор мешаванд ва назди хазрати Одам ва Нух ва Иброхим ва Мусо ва Исо ъ мераванд то эшон аз боргохи Худованд барои рахояшон шафоъат кунанд, вале ин паёмбарон аз бими азамати Худованд наметавонанд барояшон шафоъат кунанд ва онгох мардум ба назди паёмбар Мухаммад ъ мераванд ва эшон дар боргохи Худованд барояшон шафоъат мекунанд ва Худованд низ шафоъати эшонро пазируфта ва додгохи бузурги растохез огоз мешавад. Книга точики surude modar be zabone farsi. Вобаста ба мабохисе, ки уламои ин кишвар дар ин ришта оростаанд, онхрро дар ду бахш дастабандй намудан мумкин аст: 1.

Next

Хазрати Умар Фильм Бо Забони Точики

тафсири куръон бо забони форси

Аз ин чост, ки аз ибтидои ислом хамаи донишмандони улуми филологи, аз чумла точикон хам, ба тадвини фархангномахо ва танзими коидахои дастури забони арабй пардохта, дар лугат, сарфу нахв, маъонй, бадеъ, арузу кофия китобхои зиёде навиштанд. Абдурахман Куръон бо забони форсии дари чузъи 1. Мухимтар аз хама бар асари тамаддуни исломй ваинтишори дини мухаммадй гардиши куллй ва тачаддуди комил дар х,аёти и тимоиву сиёсй ва фархангии Хуросону Мовароуннах,р ва соири минтак. Дар асари тахдикии мархум Юсуфчрн Салимов бошад, макрми к,исса ои к. Он тавре, ки дар боло номгу кардем аз бузургони худ, онхо суханони Худову Расулро гирифта ба чахониён тухми илму хикмату ахлокро кошидаанд. Аз нигохи дигар, эхеос мешавад, ки дар сурати форсии тафсир киссахри марбути ахли Ачам илхрк. Инчунин тарчумаи маъниёти Куръони Мукаддас аввалин тарчумаи фикдии он ба забони русй мебошад.

Next

Хазрати Умар Фильм Бо Забони Точики

тафсири куръон бо забони форси

Акидахои фалсафи, ичтимои ва ахлокии Абу Али ибни Сино. З-он ки ҳар ду ҳамчу селе бигзарад. Намоз яке аз рукнхои асосии дини мубини Ислом мебошад. Ин хадиси Мухаммади Мустафо ъ хаст ва онро дар холе гуфт, ки дасташ болои шонаи Салмони форси р буд. .

Next

Blog Archives

тафсири куръон бо забони форси

Макому мартабаи олимоне, ки дар ин ришта захмат мекашиданд, аз руи хамин меъёр, яъне чи чизе ба ин ганчина зам кардаанд, муайян карда мешуд. Философия озарения Хикмат ал- ишрак. Чунон ки худ мефармояд, шафоъати ман дар рузи растохез барои гунахгорони бузурги умматам мебошад. Баъд аз куръон муъчизаи бузурги Мухаммад с Абуханифа мебошад. Донишманди таърихи забон Саймиддинов Д. Однако медики не разделяют их мнение.

Next

Тарҷума ва тафсири Қуръон

тафсири куръон бо забони форси

Дар адабиётшиносии рус низ ба ин равиш тахдикрти М. Описание: Ислам - это конечная религия. Омузиши амик,и сарчашмаи мазкур имкон медихдд, ки масъалах,ои мухими марбут ба таърихи забону адабиёт, к,уръонпажухй ва тафсирнигорй х. Ба хар зану мард аз синни булуг то омадани марг адо кардани он зарур аст. Саду як кисса аз хаёти Умар ибни Абдулазиз Худованд аз У рози бод. Зар будӣ пурмева, чун косид шудӣ. Бо шумо комилан мувофикам ва пешниходатонро мепазирам.

Next

Хазрати Умар Фильм Бо Забони Точики

тафсири куръон бо забони форси

Чй бояд кард, то хамсарат туро дуст дорад. Асхоби кахф бо забони форси иборат аз 12 кисми, 26. Этика Насриддина Туси в свете его теории свободы воли. Ва шафоъати паёмбар ъ ва фариштагон ва шахидону авлиёи Худоро кабул надоранд. Чунонки тазаккур ёфт, дар осори пажухишгарони ватаниву хоричй бисер нуктахри марбут ба таъсири босамари тамаддуни исломй ба илму адаб ва сохахри гуногуни хаёти чамъиятии мардуми эронинажод ба тахдик, омадааст. Тарч,умаи форсии «Тафсир»- и Табарй танхр ба калами Абулфазли Балъами мутааллик, нест, балки китобест, ки аз чрниби чамъе аз уламои Мовароуннахр таълиф гардидааст ва тахияи он кори дастчамъй аст.

Next

Скачать ....китобхои Исломи бо забони Форси....

тафсири куръон бо забони форси

Равишхои хоси форсии циссапардозй дар «Тарцумаи «Тафсири 1. Ва ин сабаб хам дорад, зеро дар байни ахли илм бо сабабхои айнй ва зехнй то вактхои охир акидае мавчуд буд, ки гуё дар гузашта илми забоншиносй вучуд надошт ва забони точикй омухтаю тадкик хам намешуд. Кофиру мунофику мушрик хондани мардум ошкортарин шиъори хаворичихо аст. Тар умаи осори пахлавй дар асрх ои аввалини пах ншавии оини мух. Ин ҳама ғамҳо, ки андар синаҳост.

Next

Сурахои Намоз Бо Точики

тафсири куръон бо забони форси

Агар дар зинаи аввали шаклгирии илми забоншиносии точик таъсири анъанаи забоншиносии Юнони кадиму инд дида шавад, пас аз истилои арабхо он бештар дар асоси пайгирй аз усулу равиши забоншиносии араб пеш рафтааст. Аз бухору гарди боду буди мост. Вагарна беҳтар аст аз ҳамин ҳоло дари моро бандед, ки дар ин ҷо ба шумо хуш нахоҳад гузашт. Бо забони китобхои исломи точики скачать. Гар касе меҳмон расад, гар ман манам.

Next

Blog Archives

тафсири куръон бо забони форси

Дар Араб ту, ҳамчу андар хат хато. Ва баъд аз куръон ва хадис илми фикх ба хисоб меравад. Сахобаро ба даст овардам бидуни ин ки Ахли Байтро аз даст бидихам! Вочиботе, ки бар хар мусалмони мард ва зан, донистани он зарури аст. Саду як кисса аз хаёти Али ибни Абутолиб. Проблемы онтологии и гносеологии в философии Ходи Сабзавори. С,уръон» - Мух,аммад ибни Ч,арири Табарй ба унвони «Чрмеъ ул- баён ан таъвили- л.

Next