Кудалык тилектер. Тойға арналған тілектер

Кудалык тилектер Rating: 6,1/10 395 reviews

Тагай бий

кудалык тилектер

Ал жалпы кыргыз элине таандык. Мында, бир эскерте кетчү нерсе, Күн Тэңирине тогуздан да көп жүгүнүп, тогуздан да көп тилек айтса боло берген, бирок, байыркы кыргыз баласы Күнгө тогуздан кем жүгүнгөн эмес, ашса ашкан, эзели кемибеген. Улуу жолдо туш келер, Балаа капсабыңдан сакта. Ошол кырдаалда эң кичүү иниси Султансаид да агасы Мансур менен таарынышып, бир тууганы Султанхалил бийлик кылган кыргыздардын арасына келип баш калкалайт. Аа, аа аракети арайын, Сиздин макини бийнабайын, Каннын журтуш. Ыя Теңири, абалы өз каарыңан сакта, Шайтандын заарынан сакта, Кадамы катуудан сакта.

Next

06j133201as схеме

кудалык тилектер

Айхан отурган жеринен бир копшолуп алды. Кызды узатаар түнү кыз-күйөөнү обочо тигилген боз үйгө жаткырып, кыз даражасын билүү үчүн төшөк текшерилген. Тозоктогу оттон как, Насип каккан жоктон как. Жоокердик дин кайда болсо да баатыр менен анын минген атын баарынан жогору койот! А чоңое келе ири айбанаттарга аңчылык кылган. Ошондо жеңсе даңкы моголго калып, жеңилсе кыргыз өлдү.

Next

Кудалашуу салты. Аялдар расими

кудалык тилектер

Энелер гана өмүр учугун улайт. Көзіміздің ағы менен қарасы қос қошақанымыздың бақыты үшін келіңіз, төс түйістіріп құшақтасайық, құдалар! Азыр ушул күндө да кандайдыр бир оорчулукка, өзү мажирөөлүк кылган ишке кабылганда, кээ бир сырды чече албаган тилек тилешет. Алардын жетинчи атасы Атан бий болсо, аркы атасы Буура кан , түпкү теги карылуу катагандары эле! Азыркы дары ичтеги дартты тер менен сыртка сүрүп чыгарат, эми ошол терди толук, таза жууп дене бойдон кетириш керек. А бул Көкө Тэңирдин элге коргон болуп берген эр менен анын атына болгон зор илтипаты эле! Кокустан кыз даражасы жок болуп калса, анда тескерисинче, кыздын ата-энеси төөдөн баштап тогуздап мал менен айып тарткан. Көкө Тэңири менен Жерлик кандын жер астынын же өлүүлөр дүйнөсүнүн эгесинин өз ара күрөшү ирандыктарга Ахурамазда менен Анхра-Майньюнун күрөшү болуп өттү.

Next

Құдалық құттықтаулар мен тілектер, пожелания и стихи со сватовством на казахском языке

кудалык тилектер

Байыркы жоокерлерибиз үйбүлөлөрүн кудайдын буйругуна, тобокелге таштап, акыры согуштан кайтпай калганда биринчиден, балдары жетим калбасын деп, экинчиден согуштук заманда жоокерлердин санын көбөйтүү үчүн, турмуштук зарылчылыктын негизинде улуу аксакалдар кеңешип, жесир калган келинди өлгөн адамдын жакын туугандарына алып беришкен. Береги тогуз Тэңирге жеке гана Оң карылар Ак уул, Кызыл уул сыйынган эмес, ага тиги Чоң Алтай азыркы Горный Алтай менен Байкөл аралыгындагы Сол карылар Ку уул да табынган. Бақ ауысады, ырыс жұғысады деген, жұрнағымыздың жапырағы жайылып, тамыры тереңдегей! Андыктан, жаралгандан мал менен өскөн эл Үркөрдү айрыкча кастарлаган. Бул журт, тек гана, Өктөбүр өзгөрүшүнөн кийин өзүлөрүнүн Көкө Тэңиринен ажырап калган. Кичине кезинен жаа атып, найза сайганга, айбалта менен чокмор чапканга үйрөнгөн. Туулган жердин түбөлүк жыты кетпеген касиеттүү чөбү эмеспи.


Next

сырға салу дәстүрінде айтылатын тілектер

кудалык тилектер

Калп айткан кишинин башы алынган. Агуул менен Кубуулдун тукумдары Адигине, Тагай кыргыз урууларын жыйнап атыптыр. Кимди жалгасаң ошонун арасында, Элди-жерди колдой көр, Ашка береке, башка дөөлөт бер. Анан, кези келгенде, Азиянын тиги четинде туруп, эбегейсиз каруу-күчкө толгон алп колу менен Серептин Еропанын этегинен бурдай кармап, силкип-силкип койгондо анын теңдешсиз кудуретинен бүт дүйнө титиреп кеткен! Эли-журтун, мал-мүлкүн алар чогуу коргогон! Кызыл кыргыз тарыхы, 2-китеп, Бишкек, 1993, 183-184-беттер. Дагы бирөө, алгыр куштан эмес, адам эң жаман көргөн канаттуунун чабалы «жоорду айра чокуган» сагызганды таптап ага кийик алдырган өнөрү чын эле мактанууга татыйт. Бир ууч топурак менен гана өлчөнөт. Ээсинин эмне каалап турганын камчы салдырбай түшүнгөн жоргосу гана жүрүшүнөн жанбай бир калыпта баратты.

Next

Тойға арналған тілектер

кудалык тилектер

Кыйналып, бир аз жүдөгөн эле түрү болбосо түбү тиригарак, жүздөрү жылдыздуу, бойлору келишимдүү. Кудум азыр эле эмизип, энелик кумары канбай калган инген ботосун колдон алдыргандай. Тынысымыз — інілер: туыстығы тым тәтті. Мезгилсиз өлүмдөн сакта, Көөдөнсүз келинден сакта. Кыз төрөлгөндө тогуз күнү той берүү салтынын ары жагында да жанагы тогуз Тэңирге ыраазычылык билдирүү белгиси турган! Кечиндеси акыл сурап Турум карыяга кайрылды.

Next

сырға салу кезінде айтылатын тілектер

кудалык тилектер

Атүгүл адегенде силерди келип калабы деп күткөндөй болду. «Түсү ийгиден түңүлбө» деген, силердин элге деген жүзүңөр ачык, дилиңер таза. Мунун баары тең согуш эгелери Умай Эне менен Көкө Тэңирге сыйынуу менен коштолгон. Кыргыздар бытыранды болуп, ар кайсы кокту-колотто калдык. Бала менен бирге эл-журтуна кут орноп жаткандыр. Биздин эл христиан менен мусулманчылыксыз эле же Иисус Христос менен Мухаммед пайгамбарсыз эле өз Тэңири менен кылымдардан кылымдарга өмүр сүрүп келген, мындан ары да өмүр сүрө бермек. Көкө күйбөгөн жери күл болуп: — Каныбыз кыргыз болбосо, ушинтип жер кезип, качып-бозуп, азап-тозокту көрүп, силер деп, боор тартып келет белек? Үлпілдеген үкіміз бізден — өтті, сіздерге — жетті.

Next

06j133201as схеме

кудалык тилектер

Ошентип түпкү өзөгүн кыргыздар түзгөн, бирок каны могол Ахмед хан бийлеген кыргыз хандыгы тамыры жайылып, кулачы кубат алып баштаган. Түгүнүн көгү басым келип, теңге-теңге актары аралаш болсо - ошол көкбуурул. Андай эрендер кыргызда боло келген, баатырдын эң мыктысы ушул! Даана мүрөк суусу — бу Алайдын суусу эмеспи. Көкө Тэңириликке караганда алда канча кийин пайда болгон будда бутка сыйынуучулук , христиан, мусулман диндери береги окууларды жараткандар тарабынан идеалисттик идеалдык же кыялдагы дин багытта жаралгандыктан алар нукура турмуштан алыс жатат да, анда идеалдык деп саналган көз караштар басымдуулук кылат. Тактап айтканда, байыркы кыргыздар табиятка сыйынган, аны көздүн карегиндей коргогон, тазаа кармаган.


Next

Тойға арналған тілектер

кудалык тилектер

Элибиздеги алиги төрт түлүктөн тогуздап калың же энчи берүү, айып тартуу же кун төлөө, салык салуу же союш берүү, түпкү тегинде келип, жанагы тогуз токоч Тэңирге сыйынуудан улам пайда болду. Кезинде улардай таза жүрүп, нускалуу өмүр кечирген Наалы эже ушунчалык карылыкка алдырат деп күткөн эмес. Албетте, сөзгө чебер, мыкты, курч сүйлөгөндү! Андыктан, өмүр бою ошо Улуу Табият койнунда өмүр кечкен көчмөндөр бу жарыкчылыктан тиги дүйнөгө көчкөнчө тегерегиндеги Улуу Табиятты ата-энеси сыяктуу кадырлап жүрүп көзү өткөн! Тилишкен чуудан сакта, Күлө кирип, күңгүрөнө чыккандан сакта, Жөндөн жөн келген балаадан сакта. Сапеке, нас с вами соединил сам бог! Ойлонуп укту, толгонуп укту, жыргап укту. Ал эң көөнө заманда Ай менен Күн да жылдыздардын катарына кирген да, ушул жети жылдыз бир орунда турган Жерди айланып турат деп түшүнгөн.

Next