Карама каршы создор. Ыйык Китептеги чындыкты изилдөөдө жана башкаларга аны таанып

Карама каршы создор Rating: 6,1/10 1794 reviews

Орусча

карама каршы создор

Ефимов сыяктуу тилчи-стилисттердин бул багыттагы илимий тыянактары бу1~унку кундо улуттук тилдердин стилистикасынын изилденишинде ето ак-туалдуу. Биз диссертациялык изилдеену ушул теориялык жобонун негизинде ишке ашырдык. Интонация аркылуу суйлемдвгу синтагмалардьш чеги ажыратылат. Интонация сырдык создордо маанилуу роль аткарат. Кыргызстанды канткенде өнүктүрсө болот, ал жөнүндө талкуу жүргүзгүлө.

Next

Помогите пожалуйста ответить на билеты по кыргызскому языку!Срочно нужно!

карама каршы создор

Илимий стилдин лексикасынын эмоннонаддуу-экспрессивдуу боектуулукка ээ болушу талап кылынбайт. Антошшдер «керкем соз каражаты катары, лексикапык категориялардыи ичинде езгече орувда турат. Шайырсыӊ, өӊүӊдө капалыктын карааны билинбейт. Ысык-Көл областы, Тоң району, Бөкөнбаев айылы. Траекториянын жалпы узундугу эмне деп аталат? Бирок бет маӊдай келе калганда көзүмдү ала качам.

Next

Кыргызча Учкул Создор

карама каршы создор

Луканын Инжилинде Иса Машаяк сокур кишини «Жерихого жакындап калганда» айыктырган деп жазылса, Матайдын Инжилинде анын эки сокур кишини «Жериходон чыгып баратканда» айыктырганы жазылган. Мугалим: Бугу эне аркылуу эне тили чагылдырылат. Ырас, Ыйык Китеп бири-бирине карама-каршы коюлган ойлорго бай. Демск, ар кандай тилдин фоностилистикасынын башкы проблемасы ошол тилде дабыш кооздугун жаратуучу каражаттарды аныктоо болуп саналат. Ундуу тыбыпгтардын нормадап ¡пимгсча созулуи айтылышы. Кептин тузулушундо ото узун пауза ез алдылча буткен ойду бнлдирген суйлемдврде, кыска пауза синтагмалардьш арасында керектелет Т.

Next

Антоним

карама каршы создор

Компьютерлер арасындагы байланышты камсыздоочу буткул дуйнолук тармак 6. Канцеляризмдер табиятында стилистикалык эскпрсссивдуулукко жана эмо-циоиалдуулукка ээ эмес. Философия баарынан мурда баалуулуктарды камтып турган проблемаларды изилдейт. Натыйжада алар кыргыз адабий Т1шинин бардык стилдеринде зарылдыкка жараша затты, тушунукту жана алардын белгилсрин атоо максатында гана колдонулат. Мүмкүн арабдардын көз карашында биздин ислам начардыр, чаладыр. Текеттин окулуу темпи суйлеочупуц же лирикалык каармандын учурдагы турдуу исихологиялык ал-абалын чагылдырууга тийиш.

Next

Кыргызча Учкул Создор

карама каршы создор

Бири-бирине каршы коюлган ушу сыяктуу ойлорду изилдөө жаштарга да, улууларга да үйдө жана башка жерлерде дайыма өздөрүн Кудайдын кызматчыларындай алып жүрүүгө жардам берет. Эмне, кайсы бир көп компоненттүү топонимдин Кыргызстандын аймагынан гана орун алышы анын өзгөчө ар бир сөзүнүн башка-башка, баш тамга менен, арасында дефиси менен жазылышы үчүн критерий боло алабы: Бул суроолорго орфографиялык эрежелер жыйнагынан да, ушу маселеге арналган атайын китептерден да логикалык жактан азырынча ынанымдуу жооп табалбайбыз. Эх, сүйүү, эх, мени сүйдүргөн кара көз! Риккерттин пикирине ылайык «баалуулук» түшүнүгү гана маданий процесстерди жаратылыштын кубулуштарынан ажыратып билүүгө мүмкүндүк берет. Тригонометриялык функциялардын маанилерин кимдин таблицасын колдонуп эсептейбиз? Низ талдоого шилп жаткан кубулуштар кептик зарылдыктан пайда болуп, табиятыида ушундай кубулуппарга муктаж болгон стилдерде - коркем жана суйлешуу стилдеринде, публицистикалык сгнддин бейрасмий жанрларында -биротоло калыптанып буткен стилистикалык кубулуштар катары каралышы шшмий коз карапыан туура болот жана аларды кептик кубулуштар деп атоо зарыл. Ошентии, омонимдеш создердо стилистикалык оц же тсрс маани болбойт. Өзү окуган кыргызча бир китеп же көргөн фильми жөнүндө аңгемелеп берүү. Мындап керунуп тургандай, кыргыз тили адабий тял катары стилистикалык жактан изилдепууго муктаж.

Next

Готфрид Вильгельм Лейбниц

карама каршы создор

Денем дүрт дей түшүп, өзүмдү ала качтым. Дал ушул мааннлер спшистикалык парадигматика боюнча белпшенлл, кептс ал сездэр жиктешт колдонулат. Диссертацияда теменку масслслср кыргыз тил иллмннде бирничи жолу илимий жацылык катары белпшенди: 1. Ата Мекен, Ала-Тоолук калкы бар, адам эмес тагдырына таарынар. Экничи параграф тилдин жана кептин стилдери маселесине арналат. Бул проблемаларды чечуудо кыргыз ггоэзиясынын жана суйлешуу стилдеринин улгулеру дисссртадияда тал-доого алынды. Карагаттай көздөрүӊ карегиме мөөр болуп басылып калган.

Next

Стилистическая природа фонетических и лексических единиц языка

карама каршы создор

Пикнр алмашууиун, ички сезимди туюитууиуц туркул жагдайларында кеп-тин интонациясы чоц мааниге ээ. Иса Машаяктын: «Атам экөөбүз бирбиз»,— деп айтканы: «Атам менден чоң»,— деп айтканына карама-каршы келгендей сезилиши мүмкүн. Буларга ал өзү аң-сезимге ээ болгон адамдардын жанын таандык кылат. Ошоидухтан адабий тилдин функционалдык етилдерин жана подспщдерин аныктоодо экстратилдик факторлор нешзги белги катары каралат. Тилибизди кор кылбай, анын аруу тазалыгын сактап, байлыгына байлык кошуубуз ар бирибиздин ыйык парзыбыз. Алар элизия кубулушу, создегу тыбыштын, муулдун, создун мучесунун, болуктерунун, жанаша келген создердун болукторунун кыс-картылышы, сезге ундуу тыбыштын, муулдун кошулуп айтылышы, созулма ундуунун эки улдуугв ажыратылып айтылышы, ыр сабынын зарыл ыргагына ундууну кошуп айтуу сыяктуу тилдлк каражаттар экендиги диссертацияда кыргыз акындарылын ырларынын мисалында керсотулгон. Жетпей калган сүйүү тозок, азап болсо керек.

Next

Кыргызча Учкул Создор

карама каршы создор

О, кокуй жемекчи Абил жеген балем, кокуй? Бул никир диссертадияда олууцеген создун мисалында талдоогоалынат. Илимий ксцешчи - Кыргыз Республикасьшын Илнидер улуттук акадсмиясынын акадсмиги, филология илимдеринин доктору, профессор Б. Диссертациялык изилдеенун актуалдуулугу ушул проблсманы белгилуу олчомде чечуу менен тикеден-т ике байланышкан. Динамометр менен олчонуучу чондук 4. Орто Азия элдери исламдын дүйнөлүк казынасына арабдардан жүз эсе көп салым кошуп келгенин унутпашыбыз керек! Демек, сез лексикалык жана грамматикалык мааиилеринен башка да стилистикалык мааниге да ээ. Алардьш аз сайда эле катышуусу мелен текеттин стилдик, ал гурсун стилдик-жанрдык подстилднк белгиси жаралат.

Next